Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 56272VerkeersbesluitenBesluit tot het instellen van een 30km/zone aan de Leegeweg en het aanpassen van de voorrang kruispunt Kerkstraat-Leegeweg

Logo Groningen

Kenmerk: 7115814

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Dit besluit gaat over het deel van de Leegeweg dat tussen de Noodweg en de Kerkstraat ligt. Bewoners hebben voor dit deel de wens om hier een 30 km/h zone van te maken. Dit heeft te maken met het onveiligheidsgevoel dat de bewoners hier ervaren. Er zijn al eens ongevallen gebeurd op dit deel en volgens bewoners wordt er regelmatig te hard gereden en hebben ze last van trillingshinder door de twee plateau’s. Om het gevoel van veiligheid te verbeteren, de snelheid te laten afnemen en de trillingen te verminderen, stelt de gemeente Groningen een 30 km/h zone in met de daarbij benodigde infrastructurele maatregelen. Zo wordt er een wegversmalling bij de Noodweg toegepast waarbij het inkomende verkeer (30-gebied in) voorrang moet verlenen aan het uitrijdende verkeer. Hier begint/eindigt ook meteen de 30 km/h zone. Op het kruispunt met de Kerkstraat wordt het plateau verwijderd en wordt een afbuigende voorrangsweg toegepast. De zijstraat (Kerkstraat) wordt aangesloten met een plateau en ligt uit de voorrang. Deze constructie heeft als voordeel dat het rechtdoorgaande verkeer flink wordt afgeremd. Het weghalen van het plateau op de doorgaande weg heeft ook als voordeel dat de bus hier geen hinder meer van ondervindt en bewoners geen trillingshinder meer ervaren van de bus. Omdat de bochtstraal hier de snelheid bepaalt en niet het plateau, zal deze maatregel niet snelheidsverhogend werken. Naast de verkeersveiligheid zullen deze maatregelen ook bijdragen aan het verbeteren van het woongenot en de leefbaarheid voor bewoners.

Ter plaatse van Kerkstraat 184 komt de grens van de 30 km/h zone te liggen. Daar wordt een wegversmalling toegepast en de borden worden daar ook in twee portalen geplaatst. Daarmee is het voor weggebruikers duidelijk welk snelheidsregime daar geldt. De andere twee overgangen bevinden zich bij de komgrens nabij Leegeweg 39/1 en ter hoogte van Leegeweg 9A.

 

Het besluit dient de volgende doelen uit de Wegenverkeerswet 1994:

- Artikel 2, eerste lid, sub a: ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg’.

- Artikel 2, tweede lid, sub a:’ het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer’. 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van de borden A1(Zone) en A2(Zone) (modelnummers A0130zb en A0230ze), B1, B6, F5 en F6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en tot plaatsing van haaietanden uit artikel 80 van het RVV 1990. Ter plaatse van Noodweg 1 wordt een wegversmalling gemaakt aan één zijde van de weg. Bij deze constructie worden de A1 (Zone) en A2 (Zone) borden toegepast. Bord F5 wordt hier toegepast voor het verkeer dat richting de Leegeweg rijdt en bord F6 voor het verkeer wat richting de Noodweg rijdt. Bij de komgrens nabij Leegeweg 39/1 wordt twee keer het bord A1 (Zone) geplaatst en wordt één keer bord A2 (Zone 60) verwijderd. Ter plaatse van Leegeweg 9A worden de borden A1 (Zone) en A2 (Zone) toegepast aan beide zijden van de rijbaan. Het kruispunt met de Kerkstraat wordt gewijzigd in een afbuigende voorrangsweg Leegeweg – Leegeweg. Voor het kruispunt aan beide kanten van de Leegeweg wordt bord B1 met onderbord OB713 toegepast. De Kerkstraat sluit met een plateau aan op de Leegeweg. Daarbij wordt bord B6 geplaatst in combinatie met haaientanden. Ter hoogte van Kerkstraat 184 bevindt zich een wegversmalling. Bij deze versmalling worden de borden A1 (Zone) en A2 (Zone) in een portaal toegepast. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.  

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling