Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 56268VerkeersbesluitenBesluit tot het uitbreiden van de 30km/h zone Kerkstraat 

Logo Groningen

Kenmerk: 7115824

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

De Kerkstraat is vanaf het Hoendiep tot aan de Vierverlatenweg een 30 km/h zone. Voor de rest van de Kerkstraat geldt een maximumsnelheid van 50 km/h. Objectief gezien is de Kerkstraat veilig, maar dat komt niet overeen met het gevoel van de bewoners en verkeersdeelnemers. De bewoners en de wijkraad zien graag dat de 30 km/h zone vergroot wordt, waarop de gemeente heeft besloten de 30 km/h zone uit te breiden naar het noorden tot aan Groenhof. Daarbij blijft de wegversmalling boven de Vierverlatenweg gehandhaafd. Ter plaatse van Kerkstraat nummer 174 komt de nieuwe grens van de 30 km/h zone. Daar wordt een wegversmalling toegepast en de borden worden daar ook in twee portalen geplaatst. Daarmee is het voor weggebruikers duidelijk welk snelheidsregime daar geldt. In de uit te breiden 30 km/u zone van dit gedeelte Kerkstraat is geen markering aanwezig en zijn verschillende parkeervakken aanwezig op de rijbaan. Dit sluit aan bij het beeld van een 30 km/h weg.

Het besluit dient het volgende doel uit artikel 2, eerste lid, sub a van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg’.

Besluit

Het college besluit tot het in noordelijke richting uitbreiden van de 30 km/u zone aan de Kerkstraat tot aan nummer 174 door het verplaatsen van de bestaande borden A1(Zone) en A2(Zone) - respectievelijk modelnummers A0130zb en A0230ze - uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan de Kerkstraat ter plaatse van de Vierverlatenweg naar Kerkstraat 174. Ter plaatse van de Vierverlatenweg worden herhalingsborden A1(Zone) - modelnummer A0130zbh – geplaatst.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling