Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2018, 56251Ruimtelijke plannenVastgesteld Paraplubestemmingsplan Parkeren

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten op 25 september 2018 het Paraplubestemmingsplan Parkeren (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.BPPAR101-VG01) heeft vastgesteld.

 

Het Paraplubestemmingsplan Parkeren voorziet in een juridisch kader voor parkeernormen bij een ruimtelijke ontwikkeling.

 

Het vastgesteld bestemmingsplan en de bijhorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten.

Voor inzage in het paraplubestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde paraplubestemmingsplan en de bijhorende stukken zijn tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPPAR101-VG01

 

Gedurende de terinzagelegging van het ontwerp paraplubestemmingsplan zijn geen zienswijzen ontvangen. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen.

 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van een beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn – naast het indienen van beroep – een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze situatie wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist

Eijsden-Margraten, 3 oktober 2018