Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 56163

Gepubliceerd op 3 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

ONTWERPVERKEERSBESLUIT

Logo Best

Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v Winterpark Aquabest

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Best Mobiel (december 2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit ontwerpverkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

De volgende tijdelijke verkeermaatregelen in te stellen ten behoeve van een veilige verkeerssituatie rondom het evenement Winterpark op 24 november 2018:

 • Stopverbod op de Terraweg;

 • Parkeerverbod op Ekkersweijer.

Motivering

De tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van hulpdiensten tijdens het evenement te kunnen garanderen.

Stop- en parkeerverboden

Zowel de Terraweg als de Ekkersweijer zijn aangewezen als calamiteitenroutes voor de hulpdiensten. Om de bereikbaarheid van de hulpdiensten te garanderen is het vereist dat deze wegen vrij blijven van geparkeerde voertuigen die de bereikbaarheid kunnen beïnvloeden. Op de Terraweg is het wenselijk om hiervoor een stopverbod in te stellen.

De evenementenorganisatie stelt genoeg parkeerplaatsen beschikbaar aan de bezoekers die met de auto naar het evenement komen, waarmee er geen noodzaak is om op de bovengenoemde wegen langs de rijbaan te parkeren. Door het stopverbod blijft ook de route naar de bedrijven aan de Terraweg bereikbaar.

Belangenafweging

Aquabest is aangewezen als evenemententerrein en de organisatie van het evenement organiseert het evenement al meerdere jaren op Aquabest en heeft de nodige ervaring met de tijdelijke verkeersmaatregelen en het afhandelen van grote bezoekersstromen.

Tijdens het evenement zijn er door de organisatie in samenspraak met de gemeente diverse routes overeengekomen en beschikbaar gesteld voor fietsverkeer, taxivervoer, Kiss&Ride en (pendel)bussen richting het evenement.

Ook is met de Nationale Politie, Oost-Brabant, basisteam de Kempen en de Veiligheidsregio Brabant overleg geweest over de bereikbaarheid van hulpdiensten en de tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens het evenement.

De veiligheid van bezoekers en de bereikbaarheid van hulpdiensten gedurende het evenement weegt zwaarder dan de eventuele overlast of hinder dat het verkeer van de tijdelijke verkeersmaatregelen ondervindt.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het instellen van een parkeerverbod op Ekkersweijer in de periode van 24 november 2018 11:00 uur tot en met 25 november 2018 05:00 uur door het plaatsen van verkeersbord model E01 uit bijlage I van het RVV 1990, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 2.

  Het instellen van een stopverbod op de Terraweg in de periode van 24 november 2018 11:00 uur tot en met 25 november 2018 05:00 uur door het plaatsen van verkeersbord model E02 uit bijlage I van het RVV 1990, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen gedurende de periode dat deze tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit ontwerpverkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

01-10-2018

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Uitvoering

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl