Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oud-BeijerlandStaatscourant 2018, 56129Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘1E KRUISWEG 19’ OUD-BEIJERLAND MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER INZAGE

Logo Oud-Beijerland

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 1e Kruisweg 19  (NL.IMRO.0584.BPBUITEN2018014-ON99) met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan

Op dit perceel wordt de agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en vervangen door twee compensatiewoningen. De huidige bestemming van het perceel is ‘Agrarisch met waarden’. Het bestemmingsplan heeft tot doel het  bestemmingsplan ‘Buitengebied Oud-Beijerland’ te herzien voor wat betreft wonen. Het planvoornemen past niet geheel binnen het geldende bestemmingsplan. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de beoogde ontwikkeling.

Ter inzage

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende stukken met ingang van maandag 8 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. Het gemeentehuis is van maandag tot en met donderdag dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur, op dinsdag zijn wij geopend van 8.30 uur tot 20.00 uur en op vrijdag zijn wij geopend van 8.30 uur tot 13.00 uur.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl (onder actueel → bekendmakingen) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indiening zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oud-Beijerland’, Postbus 2003, 3260 EA onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan 1e Kruisweg 19’.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Peter Kamman, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via e-mail p.kamman@oud-beijerland.nl

 

Oud-Beijerland 5 oktober 2018