Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinStaatscourant 2018, 56075Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit gemeente Stein

Logo Stein

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en Wethouders van Stein bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 heeft besloten, te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor alle gronden binnen het grondgebied van de gemeente Stein.

Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan richt zich op het voorkomen van het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van een supermarkt. Voor het overige blijven de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de vigerende bestemmingsplannen in stand.

 

De gemeenteraad heeft besloten dat het voorbereidingsbesluit na bekendmaking op 4 oktober 2018 in werking treedt.

 

U kunt het voorbereidingsbesluit inzien vanaf donderdag 4 oktober 2018 op het gemeentehuis van de gemeente Stein tijdens de reguliere openingstijden.

 

Tevens is het voorbereidingsbesluit vanaf de dag van bekendmaking in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld.