Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2018, 5579VerkeersbesluitenGemeente Leiden, ontwerp verkeersbesluit voor herinrichting op gedeelte Centrumroute vanaf de Sint Jorissteeg tot aan de Klokpoort

Logo Leiden

Situatietekening: 1157339

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit.

Overwegende dat:

 • het project Centrumroute onderdeel is van het opwaarderen van de R-net corridor Zoetermeer – Leiden CS;

 • de Centrumroute loopt vanaf de Lammenschansweg via onder andere de Hooigracht, Langegracht en het Schuttersveld tot aan station Leiden Centraal;

 • het gehele tracé een lengte heeft van 3 kilometer en is opgeknipt in vier delen;

 • de Centrumroute is gecategoriseerd als een wijkontsluitingsweg waar een maximum snelheid van 50 km/uur hoort;

 • de weg echter een wegontwerp krijgt voor een maximum snelheid van 40 km/uur om beter in de stedelijke omgeving te passen;

 • de kwaliteit van het wegdek op de Hooigracht momenteel slecht is;

 • de weg van gevel tot gevel opnieuw wordt ingericht;

 • na de herinrichting het straatbeeld hier rustiger en overzichtelijker wordt;

 • de Centrumroute tevens mooier en groener wordt ingericht en ruimte moet bieden aan fietsers, voetgangers, bestemmingsverkeer en het laden en lossen;

 • de gehele centrumroute is aangemerkt als hoofdfietsroute en er tevens een aantal belangrijke dwarsverbindingen voor de fietsers de route kruisen;

 • het doorgaand autoverkeer wordt verminderd en de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte worden verbeterd;

 • dit onder andere wordt bereikt door een groter aandeel doorgaand verkeer via de zogenaamde Leidse Ring te leiden;

 • bij het opstellen van het kaderbesluit nauw is samengewerkt met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties waarbij voor de losse tracédelen ook wijkverenigingen en individuele omwonenden hebben deelgenomen aan de planvorming;

 • op 22 september 2015 het college van B&W heeft besloten het kaderbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad en deze door de gemeenteraad is vastgesteld;

 • de gemeente op 7 oktober 2015 een informatieavond heeft georganiseerd voor buurtbewoners;

 • ruim 100 mensen de informatieavond hebben bezocht en er vele reacties of opmerkingen zijn achtergelaten op een reactiekaart;

 • de gemeente Leiden de herinrichting van de Centrumroute is gestart en fase 1 van deze herinrichting is uitgevoerd;

 • dit verkeersbesluit betrekking heeft op fase 2 van de herinrichting van de Centrumroute;

 • het tracédeel van fase 2 loopt van de Sint Jorissteeg tot aan de Klokpoort;

 • de route van fase 2 wordt ingericht als een betrouwbare route voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV);

 • de bushaltes aan de Pelikaanstraat behouden blijven en R-net haltes worden;

 • bij de Sint Jorissteeg een nieuwe R-net halte wordt gerealiseerd;

 • alle parkeervakken in de Hooigracht zullen worden opgeheven;

 • het wenselijk is nabij de belangrijkste oversteekplekken voor langzaam verkeer (kruispunt met de Hogewoerd en Haarlemmerstraat) de maximum snelheid te verlagen;

 • nabij deze oversteken de nieuwe R-net haltes zijn gelegen;

 • in- en uitstappende en overstekende busreizigers op deze locaties zullen oversteken;

 • daarom ter hoogte van deze oversteekplekken een adviessnelheid wordt ingesteld van 30 kilometer per uur;

 • deze keuze ondersteund wordt door de Mobiliteitsnota, waar voor wegen met de categorie ‘wijkontsluitingsweg’ is bepaald dat een snelheid van 30 kilometer per uur op delen van de route ingesteld kan worden, om op deze manier de route onaantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer, de verkeersveiligheid te verbeteren, de milieubelasting te verlagen en de verblijfskwaliteit op het wegdeel te verhogen;

 • uit de samenwerking met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties is gebleken dat er behoefte is aan een mogelijkheid tot bevoorrading van de panden aan de Hogewoerd;

 • de Hogewoerd momenteel een fietspad is;

 • besloten is dat laden en lossen op de Hogewoerd wordt toegestaan, op venstertijden op maandag t/m vrijdag tussen 5.30-7.00 uur en 9.00-11.00 uur;

 • hierdoor de laad- en losplaatsen aan de Sint Jorissteeg niet langer nodig zijn en daarom kunnen worden opgeheven;

 • er verder onder de ondernemers langs de Hooigracht, Langegracht en Schuttersveld een enquête is afgenomen over het parkeren en het laden en lossen;

 • ondernemers aan de Hooigracht vinden dat er een tekort is aan laad- en losplekken in deze straat;

 • het voorstel is gedaan om laden en lossen daarom op de stoep van de Hooigracht toe te staan;

 • dit voorstel positief door de ondernemers is ontvangen en daarom in dit verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht, door het instellen van een laad- en losplaats met onderborden waaruit blijkt dat laden en lossen op het trottoir van de Hooigracht, tussen Nieuwstraat en Ir. Driessenstraat, wordt toegestaan;

 • het ontwerp uitgaat van verhoogd aangelegde aanliggende fietspaden;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

zijn, gelet op voorgaande, voornemens te nemen de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  het instellen van een 30 km/h-zone op de Kaasmarkt, door het plaatsen van zonaal uitgevoerd borden A01 en A2 van Bijlage 1 van het RVV 1990, op het kruispunt van de Kaasmarkt met de Hooigracht.

 • 2.

  het instellen van een adviessnelheid van 30 km/h op de Sint Jorissteeg, tussen het kruispunt van de Sint Jorissteeg met de Kaardesteeg en de Sint Jorisstraat en de Hogewoerd door het plaatsen van borden model A04 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  het instellen van een adviessnelheid van 30 km/h per uur op de Pelikaanstraat, tussen het kruispunt met de Haarlemmerstraat en de Van der Werfstraat, door het plaatsen van borden model A04 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 4.

  het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt van de Hogewoerd met de Sint Jorissteeg, waar het verkeer op de Hogewoerd voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Sint Jorissteeg, door het aan de westelijke zijde van dit kruispunt plaatsen van het bord B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 5.

  het instellen van een laad- en losplaats op de volgende locaties, door het plaatsen van bord E07 van Bijlage 1 van het RVV 1990:

  - op de Hooigracht, gelegen tussen Ir. Driessenstraat en Nieuwstraat, in combinatie met onderborden waarop aangeduid dat laden en lossen (middels het pictogram van een bevoorradende vrachtwagen uit bord E07 van Bijlage 1 van het RVV 1990) is toegestaan op de aangeduide plekken op het trottoir;

  • -

   op de Sint Jorissteeg nabij het pand met huisnummer 2 – 20a;

   - op de Pelikaanstraat, nabij het pand met huisnummer 5;

   - op de Pelikaanstraat, nabij het pand met huisnummer 6;

   - op de Pelikaanstraat, nabij het pand met huisnummer 9;

   - op de Pelikaanstraat, nabij het pand met huisnummer 62;

 • 6.

  het instellen van een gebod tot het voorbij gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, op de Sint Jorissteeg ter hoogte van huisnummer 1, door het plaatsen van bord D02 (pijl wijzend naar rechtsonder) van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 7.

  het instellen van een gebod om rechtdoor te rijden voor het verkeer rijdend op de Sint Jorissteeg in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers, op het kruispunt van de Sint Jorissteeg en de Nieuwe Rijn, door het plaatsen van bord D04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers), nabij het kruispunt van de Sint Jorissteeg met de Nieuwe Rijn;

 • 8.

  het opheffen van de twee laad- en losplaatsen aan de Sint Jorissteeg ter hoogte van het pand met huisnummer 7, door het verwijderen van het bord E07 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord OB504 (pijl wijzend naar linksonder en rechtsonder);

 • 9.

  het instellen van een voetgangersgebied, waar (brom)fietsers zijn toegestaan, tussen het kruispunt van de Groenesteeg met de Hooigracht en het kruispunt van de Groenesteeg met de Middelstegracht, door het plaatsen van zonaal uitgevoerde borden G07 van Bijlage 1 van het RVV 1990, met het onderbord fietsers toegestaan, op de genoemde kruispunten;

 • 10.

  het instellen van verplichte fietspaden langs de Sint Jorissteeg, Hooigracht en Pelikaanstraat door het plaatsen van borden G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 11.

  het toestaan van het laden en lossen op het fietspad op de Hogewoerd, ten westen van de Sint Jorissteeg, op maandag tot en met vrijdag van 5.00 – 7.30 uur en 9.00 en 11.00 uur door het plaatsen van onderbord ‘laden en lossen (middels het pictogram van een bevoorradende vrachtwagen uit bord E07 van Bijlage 1 van het RVV 1990) toegestaan, van ma t/m vr - 5.30-7.00 en - 9.00-11.00’ onder het bestaande bord G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op het kruispunt tussen de Hogewoerd en de Korevaarstraat;

 • 12.

  het instellen van voetgangersoversteekplaatsen door het aanbrengen van voetgangersoversteekplaats-markering zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990, in combinatie met borden model L2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op onderstaande locaties:

  - Hooigracht, ter hoogte van het kruispunt met de Hooglandsekerk Choorsteeg;

  - Hooigracht, ter hoogte van het kruispunt met de Groenesteeg;

  - Pelikaanstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Haarlemmerstraat;

 • 13.

  het instellen van bushaltes op de Sint Jorisstraat, nabij het pand met huisnummer 15 en huisnummer 2 – 20a, door het plaatsen van borden L03 van Bijlage 1 van het RVV op deze locaties;

 • 14.

  deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening met kenmerk 1157339

Leiden, 26 januari 2018

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

A.Baan

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

Procedure:

Het ontwerp verkeersbesluit is vanaf vrijdag 2 februari 2018. te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 2 februari tot en met vrijdag 16 maart in het stadhuis en het Stadsbouwhuis.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatcourant hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen op gedeelte Centrumroute vanaf de Sint Jorissteeg tot aan de Klokpoort’.

Een mondelinge zienswijze is mogelijk na afspraak via tel 14 071. De zienswijzen op het ontwerpbesluit worden meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitieve besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.