Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalStaatscourant 2018, 55407VerkeersbesluitenJaarlijks verkeersbesluit Ooijs Ommetje, Ooij

Logo Berg en Dal

Z-18-69558

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal;

OVERWEGENDE DE VOLGENDE ZAKEN: 

Beschrijving van het gebied en achtergrond

Het evenement het ‘Ooijs Ommetje’ vindt plaats jaarlijks in de maand november (in 2018 op 11 november) in en rond de dorpskern Ooij. Het betreft een hardloopwedstrijd waarvoor diverse straten tijdelijk moeten worden afgesloten.Beheer en onderhoud

De betreffende wegen die moeten worden afgesloten (zie ‘De gewenste verkeersmaatregelen’) zijn allemaal in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Berg en Dal.

Functie van de weg 

Het betreft zowel wegen binnen als buiten de bebouwde kom van de kern Ooij.

Beschrijving weggedrag

De betreffende wegen worden in de normale situatie gebruikt voor bestemmingsverkeer in en rond de bebouwde kom van Ooij.

Gevolgen van het huidige weggedrag 

Bij het hardloopevenement is het vanwege de verkeersveiligheid en doorstroming onwenselijk dat het reguliere verkeer (zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers) van de betreffende wegen gebruik maken.

De gewenste maatregelen 

Het is daarom wenselijk om bij iedere editie van dit evenement, in 2018 en volgende jaren, op een door de gemeente nader te bepalen datum in of rond de maand november, de volgende wegen af te sluiten voor het reguliere verkeer, dat wil zeggen voor alle verkeersdeelnemers in beide richtingen, door middel van de verkeersborden C1 (geslotenverklaring) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990):

Prins Bernhardstraat tussen Nassaustraat en Kerkdijk;

Nassaustraat, tussen Prins Bernhardstraat en Sint Hubertusweg;

Sint Hubertusweg, het fietspad langs deze weg, tussen Meester Boutenstraat en De Bouwkamp;

Meester Boutenstraat, tussen Sint Hubertusweg en Wethouder Verrietstraat;

Wethouder Verrietstraat, tussen Meester Boutenstraat en Loeffenstraat, op de volgende straatdelen:het gedeelte van de Meester Boutenstraat tot de hoek bij Weth. Verrietstraat 86,het gedeelte vanaf de hoek bij Weth. Verrietstraat 86, via de nummers 33 t/m 59 tot de hoek bij nummer 54,het gedeelte vanaf de hoek bij nummer 54 tot de overgang naar de Loeffenstraat;

Loeffenstraat, tussen Wethouder Verrietstraat en Prins Bernhardstraat;

Kerkdijk en Hezelstraat, tussen Prins Bernhardstraat en Kruisstraat;

Kruisstraat, tussen Hezelstraat en Erlecomsedam;

Erlecomsedam, tussen Kruisstraat en Sint Hubertusweg;

De Bouwkamp, tussen Erlecomsedam en Sint Hubertusweg, op de volgende straatdelen:het gedeelte tussen de Sint Hubertusweg en de kruising bij De Bouwkamp 9,het gedeelte vanaf de kruising bij nummer 9 tot de kruising bij nummer 15,het gedeelte vanaf de kruising bij nummer 15, langs de nummers 15 en 12C, tot de Erlecomsedam;

Schoolpad, het gedeelte van de Sint Hubertusweg tot de hoek bij Schoolpad 1

 

Wettelijke belangen 

De maatregel wordt genomen in het belang van:

het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub b van de WVW 1994.  

Horen betrokkenen en afweging belangen 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de daartoe gemandateerde verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling DROS, werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. De verkeersadviseur heeft positief geadviseerd. 

Door de afsluitingen zijn straten tijdelijk niet bereikbaar. Het betreft een tijdelijke afsluiting op een zondag van 09:00 tot 14:00 uur. De omwonenden worden tijdig geïnformeerd door de organisatie van het evenement en voor zover van toepassing ook de busbedrijven. Tevens worden de afsluitingen duidelijk aangegeven en voor zover mogelijk omleidingen ingesteld. Ook hebben nood- en hulpdiensten in geval van calamiteiten toegang. De gemeente maakt daarom de inschatting dat de overlast voor het verkeer relatief beperkt is en maakt de afweging dat een ongehinderde doorgang van het bedoelde evenement zwaarder weegt, dan de overlast voor het overige verkeer. 

Legitimiteit  

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal zijn gemachtigd tot het nemen van dit besluit ingevolge artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994. Daarnaast is artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer van toepassing.  

BESLUITEN:  

De hieronder genoemde weggedeelten in en bij de kern Ooij, bij iedere editie van het Ooijs Ommetje in 2018 en in volgende jaren, op een door de gemeente nader te bepalen datum in november af te sluiten voor alle verkeersdeelnemers in beide richtingen, door middel van de verkeersborden C1 (geslotenverklaring) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990):  

Prins Bernhardstraat

tussen Nassaustraat en Kerkdijk;

Nassaustraat, tussen Prins Bernhardstraat en Sint Hubertusweg;

Sint Hubertusweg, het fietspad langs deze weg, tussen Meester Boutenstraat en De Bouwkamp;

Meester Boutenstraat, tussen Sint Hubertusweg en Wethouder Verrietstraat;

Wethouder Verrietstraat, tussen Meester Boutenstraat en Loeffenstraat, op de volgende straatdelen:het gedeelte van de Meester Boutenstraat tot de hoek bij Weth. Verrietstraat 86,het gedeelte vanaf de hoek bij Weth. Verrietstraat 86, via de nummers 33 t/m 59 tot de hoek bij nummer 54,het gedeelte vanaf de hoek bij nummer 54 tot de overgang naar de Loeffenstraat;

Loeffenstraat, tussen Wethouder Verrietstraat en Prins Bernhardstraat;

Kerkdijk en Hezelstraat, tussen Prins Bernhardstraat en Kruisstraat;

Kruisstraat, tussen Hezelstraat en Erlecomsedam;

Erlecomsedam, tussen Kruisstraat en Sint Hubertusweg;

De Bouwkamp, tussen Erlecomsedam en Sint Hubertusweg, op de volgende straatdelen:het gedeelte tussen de Sint Hubertusweg en de kruising bij De Bouwkamp 9,het gedeelte vanaf de kruising bij nummer 9 tot de kruising bij nummer 15,het gedeelte vanaf de kruising bij nummer 15, langs de nummers 15 en 12C, tot de Erlecomsedam;

Schoolpad, het gedeelte van de Sint Hubertusweg tot de hoek bij Schoolpad 1.

 

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Willeke Bodewes

b/a G. Kwant

Manager afdeling Openbare Ruimte

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.

N.B.:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u tevens – indien onverwijlde spoed dat vereist – tegen betaling van griffierechten een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.