Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 55160Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 september 2018, nr. IENW/BSK-2018/123965, tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst in verband met verduidelijking van de indeling van gevaarlijk afval en tot intrekking van de Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 1.1, tiende lid, van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In de Regeling Europese afvalstoffenlijst wordt na artikel 2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3

  • 1. Bij de beoordeling van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen wordt artikel 1 van het onderdeel ‘Beoordeling en classificatie’ van de afvalstoffenlijst in acht genomen.

  • 2. Bij de indeling als gevaarlijke afvalstof wordt artikel 2 van het onderdeel ‘Beoordeling en classificatie’ van de afvalstoffenlijst in acht genomen.

  • 3. Bij de indeling van afvalstoffen wordt de aanhef van het onderdeel ‘Lijst van afvalstoffen’ van de afvalstoffenlijst in acht genomen.

ARTIKEL II

De Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt de Regeling Europese afvalstoffenlijst en omvat het toevoegen van een nieuw artikel ter verduidelijking van de wijze van indeling van gevaarlijk afval op de Europese afvalstoffenlijst. Daarnaast wordt met deze regeling de Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst ingetrokken.

1. Aanleiding en noodzaak wijziging Regeling Europese afvalstoffenlijst

Bij de totstandkoming van Verordening (EU) 2017/9971 is, in het Comité dat de Commissie overeenkomstig artikel 39 van de kaderrichtlijn afvalstoffen2 bijstaat bij haar werkzaamheden, gebleken dat onduidelijk is of een aantal bestaande bepalingen uit Beschikking 2000/532/EG3 van toepassing zijn.

Een belangrijk bezwaar had betrekking op de noodzaak om te verduidelijken dat de lidstaten nog altijd testmethoden voor de beoordeling van een gevaarseigenschap mogen blijven toepassen. Teneinde aan dit bezwaar tegemoet te komen is in overweging 8 bij Verordening (EU) 2017/997 opgenomen:

‘Wanneer afvalstoffen worden getest op de gevaarlijke eigenschap HP14 ‘Ecotoxisch’, is het wenselijk de desbetreffende methoden zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie4 en andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren toe te passen. In beschikking 2000/532/EG is bepaald dat, wanneer een gevaarlijke eigenschap is beoordeeld door middel van een test en aan de hand van de concentraties van gevaarlijke stoffen van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG, de testresultaten voorrang dienen te hebben.’

Anders dan de verordening zelf, hebben de overwegingen bij een verordening geen rechtskracht, maar gelden deze slechts als toelichting op de totstandkoming van de verordening.

2. Verduidelijking van indeling op Afvalstoffenlijst

Beide volzinnen in overweging 8 zijn een herhaling van hetgeen is opgenomen in het onderdeel ‘Beoordeling en classificatie’ van de bijlage bij beschikking 2000/532/EG. Deze bijlage bevat de zogenaamde afvalstoffenlijst zoals bedoeld in artikel 7 van kaderrichtlijn afvalstoffen.

Beschikking 2000/532/EG en de daarin als bijlage opgenomen afvalstoffenlijst is in 2002 met de Regeling Europese afvalstoffenlijst geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. De bijlage bevat voorafgaand aan de eigenlijke lijst met afvalstoffen een beschrijving van een zevental begrippen (definities) en een onderdeel dat wordt aangeduid als ‘Beoordeling en classificatie’.

In de praktijk bestaat onduidelijkheid of de bepalingen in het onderdeel ‘Beoordeling en classificatie’ ook rechtstreekse gelding hebben of dat deze slechts als toelichting op de afvalstoffenlijst moet worden gezien.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de desbetreffende bepalingen bij Besluit 2014/955/EU5 aan de afvalstoffenlijst zijn toegevoegd. Met dat besluit werd destijds onder andere de gehele bijlage (afvalstoffenlijst) bij Beschikking 2000/532/EG vervangen. De implementatie van Besluit 2014/955/EU (vervangen van de afvalstoffenlijst) is in 2015 geschiedt middels een zogenaamde dynamische wijziging op grond van artikel 1, tweede lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Van deze implementatie is op 1 mei 2015 mededeling gedaan in de Staatscourant6. Daarbij is ook de integrale tekst van de (nieuwe) afvalstoffenlijst gepubliceerd. Bij de implementatie is destijds niet expliciet bepaald dat bepalingen in het onderdeel ‘Beoordeling en classificatie’ toegepast moeten worden bij de indeling van afvalstoffen. Dit is echter wel het geval omdat de desbetreffende bepalingen onderdeel uitmaken van de afvalstoffenlijst.

Ter verduidelijking en omwille van het creëren van rechtszekerheid wordt aan de Regeling Europese afvalstoffenlijst een nieuw artikel (artikel 3) toegevoegd. Daarmee wordt nu expliciet vastgelegd dat bij de beoordeling van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen artikel 1 van het onderdeel ‘Beoordeling en classificatie’ van de afvalstoffenlijst in acht dient te worden genomen, dat bij de indeling als gevaarlijke afvalstoffen, artikel 2 van het onderdeel ‘Beoordeling en classificatie’ van de afvalstoffenlijst in acht dient te worden genomen en dat bij de indeling van afvalstoffen de aanhef van het onderdeel ‘Lijst van afvalstoffen’ van de afvalstoffenlijst in acht moet worden genomen. Op die manier is onder meer expliciet bepaald dat wanneer een gevaarlijke eigenschap van afval is beoordeeld door middel van een test en aan de hand van de concentraties van gevaarlijke stoffen van bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen, de testresultaten voorrang hebben.

3. Intrekken Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst

Op grond van artikel 1, tweede lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst dient de tekst van de afvalstoffenlijst, alsmede de tekst van de wijzigingen daarvan, in de Staatscourant te worden gepubliceerd. In 2002 is aan de verplichting tot publicatie van de tekst van de afvalstoffenlijst uitvoering gegeven door deze op te nemen in de Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst. De afvalstoffenlijst is daarmee niet alleen – in de vorm van een ministeriële regeling – gepubliceerd in de Staatscourant, maar is sindsdien ook zichtbaar in de digitale wettenbanken.

Van wijzigingen van de afvalstoffenlijst is nadien enkel mededeling gedaan in de Staatscourant zonder de afvalstoffenlijst in de Regeling integrale afvalstoffenlijst daarbij aan te passen. De tekst van de afvalstoffenlijst in deze regeling is daarom niet meer actueel.

De laatste wijziging van de afvalstoffenlijst dateert van 20157. Op 1 mei 2015 is in de Staatscourant8 mededeling gedaan van deze wijziging en is de gewijzigde tekst van de afvalstoffenlijst gepubliceerd.

Gegeven het feit dat de Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst niet meer de actuele tekst van deze lijst bevat en de laatste versie van de afvalstoffenlijst in 2015 in de Staatscourant is gepubliceerd, wordt de Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst ingetrokken.

4. Gevolgen van deze regeling

De regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Uit de regeling vloeien geen milieueffecten voort. De handhaafbaarheid van de Regeling Europese afvalstoffenlijst wordt er positief door beïnvloed omdat onduidelijkheid over de status van de bepalingen in het onderdeel ‘Beoordeling en classificatie’ in de afvalstoffenlijst wordt weggenomen.

Het toevoegen van artikel 3 in de Regeling Europese afvalstoffenlijst geschiedt ter verduidelijking en omwille van het creëren van rechtszekerheid en brengt geen ingrijpende veranderingen teweeg in de rechten en plichten van burgers en bedrijven en heeft ook geen ingrijpende gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. Om die reden is afgezien van een internetconsultatie van de regeling. Hetzelfde geldt ten aanzien van het intrekken van de Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst.

Bij de inwerkingtreding van de regeling zijn de vaste verandermomenten voor regelgeving in acht genomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Verordening (EU) 2017/997 van de Raad van 8 juni 2017 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gevaarlijke eigenschap HP 14 ‘Ecotoxisch’ (PbEU 2017, L 150).

X Noot
2

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU 2008, L 312).

X Noot
3

Beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese gemeenschappen van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van een lijst gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid, 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEU 2000, L 226).

X Noot
4

Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PbEU 2008, L 142).

X Noot
5

Besluit van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/08/EG van het Europees Parlement de Raad (PbEU 2014, 955).

X Noot
6

Mededeling van 29 april 2015, nr BSK/IENM-2015/61115, van de implementatie van het Besluit 2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees parlement en de Raad, alsmede plaatsing van de gewijzigde Europese afvalstoffenlijst, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Stcrt. 2015, 12357).

X Noot
7

Besluit van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, 955).