Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2018, 54573VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Diverse maatregelen voor Schoolzone Schoolpad – Stadwijksingel

Logo Eemnes

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van WVW 1994, dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of een verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens A4, A5, C2, C3 en E4, indien onder dit verkeersbord een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en de aanleg van voetgangersoversteekplaatsen moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Regio Midden Nederland, Cluster Oost;

Overwegende dat:

 • het Schoolpad 1 (hierna: de locatie) binnen de bebouwde kom van Eemnes ligt;

 • de locatie is gelegen ten noorden van de Stadwijksingel en ten westen van het Schoolpad;

 • de Stadwijksingel is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een vrijliggend verplicht tweerichtingsfietspad;

 • het Schoolpad is aangewezen als onverplicht fietspad;

 • in het integraal huisvestingsplan de huisvesting van twee basisscholen en een kinderopvang zijn voorzien op de locatie;

 • de locatie derhalve geschikt moet worden gemaakt om de toename in verkeersbewegingen ingevolge het halen en brengen zo veilig mogelijk af te wikkelen en de (parkeer)overlast voor de omliggende wijk zoveel mogelijk te beperken;

 • dat is bekeken op welke manieren deze opgave kan worden opgelost;

 • ten behoeve van het halen en brengen van de onderbouw en de kinderopvang op de locatie, het basketbalveld ten westen van de locatie geschikt kan worden gemaakt om deze tevens te gebruiken als parkeergelegenheid voor het halen en brengen;

 • het dubbelgebruik als voordeel heeft dat er in parkeergelegenheid wordt voorzien zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van een openbare groenvoorziening;

 • het dubbelgebruik als nadeel heeft dat het basketbalveld tijdens haal- en brengtijden niet kan worden gebruikt als speelvoorziening;

 • het dubbelgebruik fysiek geregeld wordt met een neerklapbare paal bij de inrit en een hek bij de uitrit;

 • de parkeergelegenheid slechts tijdens haal- en brengtijden voor personenauto’s toegankelijk is;

 • buiten de haal- en brengtijden de speelvoorziening fysiek wordt afgesloten zodat veilig kan worden gespeeld;

 • het dubbelgebruik kan worden aangeduid met bord E4 ‘parkeergelegenheid’ en onderbord met opschrift ‘uitsluitend ten behoeve van halen en brengen ma- vr 8.00 - 9.00 uur en 14.15 - 15.15 uur’ bij de inrit van de parkeergelegenheid;

 • door de inpassing van de parkeergelegenheid en de instandhouding van het basketbalveld, het noodzakelijk is om een aparte in- en uitrit te realiseren;

 • de aansluiting op de Stadwijksingel met een in-/uitritconstructie wordt uitgevoerd;

 • het noodzakelijk is dat het fietspad langs de Stadwijksingel over een relatief korte afstand wordt uitgebogen ten opzichte van de Stadwijksingel om op de inrit en de uitrit voldoende opstelruimte te creëren;

 • de voorrangsituatie voor de fietsers wordt verduidelijkt middels haaientanden;

 • gelet op de inrichting van de parkeergelegenheid en de breedte van de in- en uitrit het wenselijk is dat er een circulatie wordt ingesteld op de inrit en de uitrit;

 • dit kan worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C2 en C3 aan weerszijden van de in- en uitrit van de parkeergelegenheid;

 • naast bovengenoemde maatregel, het wenselijk is om ten behoeve van het halen en brengen van de midden- en bovenbouw op de locatie, een Kiss& Ride aan te leggen waar kinderen veilig kunnen uitstappen;

 • de Stadwijksingel niet geschikt is om dit op de rijbaan af te wikkelen;

 • er daarom een parallelweg wordt gerealiseerd om als Kiss& Ride te fungeren;

 • dit kan worden aangeduid door het plaatsen van bord E4 ‘parkeergelegenheid’ met onderbord met opschrift ‘uitsluitend ten behoeve van halen en brengen ma – vr 8.00 – 18.30 uur‘;

 • het wenselijk is om een eenrichtingsweg in westelijke richting in te stellen, omdat dit ten goede komt aan de doorstroming en veiligheid van de Kiss& Ride;

 • dit kan worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C2 en C3 aan weerszijden van de Kiss& Ride;

 • door de aanwezigheid van de Kiss& Ride regelmatig schoolgaande kinderen het fietspad moeten oversteken;

 • ter attentie en verduidelijking van deze oversteekplaats, het wenselijk is om een voetgangersoversteekplaats aan te leggen;

 • dit kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van een zebramarkering, zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 en met borden model L2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan weerszijden van de oversteekplaats;

 • om de verkeersveiligheid te verbeteren en de attentie op de school te vergroten, er een schoolzone wordt ingericht op het wegvak tussen de Wezeboom en het Schoolpad;

 • dit de volgende maatregelen omvat:

  • het aanbrengen van de tekst ‘Schoolzone’ op het wegdek bij de entrees van de schoolzone;

  • het plaatsen van de borden J21 ‘waarschuwing - kinderen’ bij de entrees van de schoolzone;

  • het instellen van een adviessnelheid van 30km/u, door het plaatsen van de borden A4 en A5 bij de entrees van de schoolzone;

  • het aanleggen van een verhoogd plateau ter hoogte van de kruising Wezeboom;

 • deze maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren;

 • bovenstaande maatregelen tot stand zijn gekomen in overleg met de voorzieningen die op de locatie worden gehuisvest;

 • bovenstaande maatregelen kunnen worden gerealiseerd door het plaatsen van de daarvoor benodigde verkeerstekens;

 • bovengenoemde verkeersmaatregel, conform artikel 2 lid 1 van de WVW 1994, strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • de in dit verkeersbesluit onder 'besluiten' genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Eemnes, en gelegen zijn binnen de bebouwde kom;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg hierover heeft plaatsgevonden met de politie Regio Midden Nederland, Cluster Oost, en dat de politie heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde maatregel;

 

BESLUIT

 • 1.

  Door middel van het plaatsen van bord E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met opschrift ‘uitsluitend ten behoeve van halen en brengen ma – vr 8.00 - 9.00 uur en 14.15 - 15.15 uur’ een parkeergelegenheid aan te wijzen op de speelvoorziening ten westen van het Schoolpad 1;

 • 2.

  Door middel van het plaatsen van de borden C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingsverkeer in te stellen op de inrit en de uitrit van de parkeergelegenheid c.q. speelvoorziening ten westen van het Schoolpad 1;

 • 3.

  Door middel van het plaatsen van bord E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met opschrift ‘uitsluitend ten behoeve van halen en brengen ma – vr 8.00 - 18.30 uur’ een parkeergelegenheid aan te wijzen uitsluitend bedoeld voor het halen en brengen van passagiers ten behoeve van de voorzieningen in het Schoolpad 1, op de parallelweg Stadwijksingel ter hoogte van het Schoolpad 1;

 • 4.

  Door middel van het plaatsen van de borden C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingsverkeer in te stellen in westelijke richting op de parallelweg Stadwijksingel ter hoogte van het Schoolpad 1;

 • 5.

  Door het aanbrengen van voetgangersoversteek markering zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 in combinatie met borden model L2 van Bijlage 1 van het RVV 1990, een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op het fietspad tussen de Kiss& Ride en het Schoolpad 1;

 • 6.

  Door middel van het plaatsen van de borden A4 en A5 van bijlage 1 van het RVV 1990, een adviessnelheid van 30km/u in te stellen op de Stadwijksingel, tussen de Wezeboom en het Schoolpad.

Situatietekening

 

 

Eemnes, 24 september 2018

 

Namens het college van Eemnes,

Mw. drs. K.I. de Graaf

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte

BEL Combinatie

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, via het gemeenschappelijke postadres voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren: Postbus 71, 3755 ZH EEMNES, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres;

- de datum;

- tegen welke beslissing bezwaar wordt gemaakt;

- wat de bezwaren tegen die beslissing zijn.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, bij de "voorzieningenrechter" van de Arrondissementsrechtbank een verzoekschrift indienen om een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoekschrift moet worden gestuurd aan Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’. U dient er rekening mee te houden dat aan het indienen van verzoekschrift voor een voorlopige voorziening kosten zijn verbonden (griffierecht).