Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan gemeente Aalten’.

Logo Aalten

Het bestemmingsplan ‘Parapluplan gemeente Aalten’ is op 18 september 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan geldt als een aanvulling op de geldende bestemmingsplannen en voorziet in de volgende maatregelen:

  • 1.

    De planologische capaciteit voor woningbouw wordt afgestemd op de behoefte, zoals opgenomen in de woningbouwplanning;

  • 2.

    De opname van parkeernormen in het bestemmingsplan, omdat de grondslag in de gemeentelijke bouwverordening is vervallen;

  • 3.

    Het aanmerken van een shishabar en/of daarmee vergelijkbare lokaliteit als een verboden gebruik.

Het plan is gewijzigd vastgesteld.

Inzien

Met ingang van woensdag 3 oktober 2018 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage.  

Het bestemmingsplan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00094-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners/Bekendmakingen/Ruimtelijke Plannen. U kunt de plannen en de besluiten tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht en er zijn wijzi­gingen in het plan ‘Parapluplan gemeente Aalten’ aangebracht.

Een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht en een belanghebbende die aantoont dat hij redelij­kerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij de ge­meenteraad naar voren te brengen, kan gedurende de beroepstermijn beroep instellen.

De beroepstermijn is van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer G.H. Scheffer via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Naar boven