UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018

De Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Gelet op artikel 1 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (Stcrt. 2014, nr. 8189) en gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

b. EER:

Europese Economische Ruimte. De EER bestaat uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland;

c. Wav:

Wet arbeid vreemdelingen;

d. BuWav:

Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen;

e. Uitvoeringsregels Wav:

de uitvoeringsregels behorende bij de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014;

f. Tewerkstellingsvergunning:

de vergunning als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wav;

g. Gecombineerde vergunning:

de vergunning als bedoeld in artikel 1 sub h van de Wav;

h. Advies:

het advies als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wav;

i. Negatief advies:

een advies als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wav, inhoudende het advies om een gecombineerde vergunning niet te verlenen, niet te verlengen of in te trekken.

j. Vrijwilligersverklaring:

een verklaring als bedoeld in paragraaf 7bis van de Uitvoeringsregels Wav.

2. Aanvragen tewerkstellingsvergunning

 • a. Het indienen van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning geschiedt door indiening van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • b. Het door UWV vastgestelde aanvraagformulier voor een tewerkstellingsvergunning is beschikbaar gesteld op www.werk.nl. De aanvraag dient te worden ingediend op het in dat formulier vermelde adres.

3. Vacaturemelding bij UWV

De verplichte vacaturemelding ingevolge artikel 8, eerste lid, onder b, van de Wav kan plaatsvinden door middel van melding van de vacature bij een Werkgeversservicepunt (WSP) van UWV of door middel van melding van de vacature op www.werk.nl. Bij de aanvraag van de tewerkstellingsvergunning of de aanvraag van de gecombineerde vergunning dient de werkgever aan te tonen dat en op welke wijze hij de vacature bij UWV heeft gemeld. Indien hij de vacature zelf op www.werk.nl heeft geplaatst dient hij dit aan te tonen door het overleggen van bewijsstukken van de plaatsing van zijn vacature en dient hij zelf inzage te geven op welke wijze hij naar kandidaten heeft gezocht. De werkgever kan daarom bij de aanvraag gevraagd worden inzage te geven in de selecties van werkzoekenden die hij heeft onderzocht op geschiktheid en beschikbaarheid, welke werkzoekenden hij heeft benaderd en waarom dit niet heeft geleid tot vacaturevervulling. Gelet op de fluctuering van het ingeschreven aanbod bij UWV worden vacaturemeldingen van langer dan drie maanden vóór het indienen van een aanvraag niet in de beoordeling betrokken.

4. Ontheffing van de verplichte vacaturemelding

Paragraaf 18 van de Uitvoeringsregels Wav biedt UWV de mogelijkheid om met betrekking tot bepaalde categorieën functies te besluiten dat de verplichte vacaturemelding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, van de Wav gedurende een termijn van maximaal een jaar achterwege blijft, indien UWV op grond van de eigen registratiebestanden en arbeidsmarktanalyses van oordeel is dat prioriteitgenietend aanbod niet of beperkt bij UWV als werkzoekend is geregistreerd en op korte termijn het aantal geregistreerde werkzoekenden niet zal toenemen. UWV kan deze categorieën functies nader vaststellen en zal deze kenbaar maken door publicatie in de Staatscourant.

5. Arbeidsvoorwaarden

Om te kunnen beoordelen of de beloning van de vreemdeling marktconform is met inachtneming van artikel 8, eerste lid, onder d en f van de Wav, is in het aanvraagformulier voor een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning opgenomen dat een op naam van de vreemdeling gestelde (concept)arbeidsovereenkomst of (concept) werkgeversverklaring bij de aanvraag dient te worden gevoegd welke door de werkgever is ondertekend. Teneinde te kunnen beoordelen of de beloning marktconform is dienen hierin minimaal te zijn opgenomen:

 • a naam, adres en vestigingsplaats van de werkgever;

 • b de naam van de functie;

 • c de personalia van de vreemdeling;

 • d het geboden brutoloon per maand;

 • e het aantal uren per week;

 • f de duur van het contract;

 • g de handtekening van de werkgever.

6. Huisvesting

Een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning kan op grond van artikel 9, eerste lid, onder d van de Wav worden geweigerd indien de werkgever geen passende huisvesting voor de vreemdeling beschikbaar heeft. Op het aanvraagformulier dient hij daarom te verklaren dat de huisvesting van de vreemdeling op verantwoorde, veilige en hygiënische wijze is geregeld binnen de bestaande regelgeving. Bij een aanvraag voor het verrichten van seizoenarbeid in de land- en tuinbouw dient de werkgever aan te tonen dat er passende huisvesting beschikbaar is. Dit betekent dat hij informatie zal dienen te verstrekken over het adres waar de vreemdeling wordt gehuisvest, de aard van de huisvesting en het totaal aantal arbeidskrachten dat op dit adres zal worden gehuisvest. UWV kan een werkgever ook bij overige aanvragen om nadere informatie vragen indien de werkgever meerdere aanvragen indient voor (tijdelijke) arbeid zoals stagiairs in de land- en tuinbouw die in de regel tijdelijk worden gehuisvest op het bedrijfsterrein van de werkgever. In die gevallen zal de werkgever gevraagd worden aanvullende informatie te verstrekken aan UWV, waaronder het adres waar de vreemdeling wordt gehuisvest, de aard van de huisvesting en het aantal bewoners op dat adres.

7. Overplaatsing van personeel

In paragraaf 24 van de Uitvoeringsregels Wav is bepaald dat UWV een omzetcriterium vaststelt. Een zelfstandig op winst gericht bedrijf of complex van bedrijven (met in meerdere landen gevestigde dochterondernemingen, waaronder in Nederland) wordt beschouwd als groot indien het bedrijf of complex van bedrijven een jaarlijkse omzet heeft van ten minste € 50 miljoen.

Onder een concernonderdeel wordt verstaan een deelneming van 50% of meer in een onderneming.

8. Vestiging kleinere bedrijven

In paragraaf 25 van de Uitvoeringsregels Wav is bepaald dat UWV nadere regels vaststelt over de inhoud van het ondernemingsplan. Het betreft hier ondernemingen die niet voldoen aan het omzetcriterium zoals dat geldt voor internationale concerns als bedoeld in paragraaf 24 van de Uitvoeringsregels Wav. In de regel zal het bedrijf wel de potentie hebben om in de toekomst aan dit omzetcriterium te kunnen voldoen. Ten behoeve van het starten, wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten wordt alleen een tewerkstellingsvergunning afgegeven, als uit een door een deskundige instantie opgesteld ondernemingsplan blijkt dat deze bedrijfsactiviteiten en de onderneming voldoende levensvatbaar en economisch haalbaar zijn. De vergunning wordt eerst voor een jaar verleend, zodat na afloop van dat jaar kan worden bekeken of de bedrijfsactiviteiten nog plaatsvinden en aangetoond kan worden dat deze levensvatbaar is. Daarbij moet worden aangetoond dat het verblijf van het sleutelpersoneel in Nederland ook daadwerkelijk noodzakelijk is voor het starten, wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten.

In het ondernemingsplan dient te worden beschreven het product of de dienst die wordt ontwikkeld, in welke behoefte wordt voorzien, een beschrijving van de markt, de potentiële klanten en mogelijke concurrenten. Voorts hoe de onderneming zich wil onderscheiden, hoe het bedrijf wordt georganiseerd, met hoeveel personen de onderneming wordt gestart, of er personeel in dienst wordt genomen en waar het bedrijf wordt gevestigd. Tot slot een financieel onderdeel waarin inzicht wordt gegeven in de prijs, in de kans van slagen en de verwachte winst.

9. Non-profit organisatie

In paragraaf 26 van de Uitvoeringsregels Wav is bepaald dat UWV een criterium vaststelt met betrekking tot de grootte van internationaal georiënteerde non-profitorganisaties.

Een internationaal georiënteerde non-profitorganisatie wordt beschouwd als groot indien de organisatie wereldwijd ten minste 50 fte in dienst heeft.

10. Vrijwilligerswerk door vreemdelingen

Op grond van artikel 1a van het BuWav is het een werkgever toegestaan de in dat artikel genoemde vreemdelingen als vrijwilliger arbeid te laten verrichten die:

 • gebruikelijk onbetaald is;

 • geen winstoogmerk heeft en

 • een algemeen maatschappelijk doel dient.

In artikel 1a onder b van het BuWav is bepaald dat UWV toetst of er sprake is van vrijwilligerswerk.

Doel van de toets is om te voorkomen dat het vrijwilligerswerk in de plaats komt van betaald werk.

Bij de toetsing aan de criteria als bedoeld in artikel 1a van het BuWav wordt beoordeeld of het vrijwilligerswerk binnen de aanvragende organisatie gebruikelijk onbetaald wordt verricht.

 • Gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden zijn werkzaamheden die gedurende minimaal één jaar voorafgaand aan het moment van aanvang van het vrijwilligerswerk uitsluitend als onbetaalde arbeid werden verricht binnen de instelling op de desbetreffende werklocatie en waarvoor gedurende dat jaar geen vacatures voor werknemers hebben opengestaan.

 • Indien de instelling, de werklocatie of de functie nog geen jaar bestaat, wordt gekeken of de werkzaamheden gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden zijn bij:

  • a. de dichtstbijzijnde werklocatie binnen de desbetreffende instelling, indien de onbetaalde werkzaamheden plaatsvinden bij een werklocatie van die instelling of

  • b. vergelijkbare instellingen.

 • Vergelijkbare instellingen als bedoeld onder b. zijn instellingen die hetzelfde doel nastreven en waarvan de activiteiten grotendeels overeenkomen met de activiteiten van de instelling waar de onbetaalde arbeid wordt verricht.

Indien de werkzaamheden waarvoor de vrijwilligersverklaring wordt aangevraagd binnen de aanvragende organisatie ook door betaalde krachten worden verricht, wordt niet voldaan aan het criterium ‘gebruikelijk onbetaald’, hetgeen al grond vormt voor weigering van de verklaring.

Indien er door de organisatie inkomsten worden verkregen met het vrijwilligerswerk, dient te worden toegelicht aan welke bestemming deze gelden binnen de organisatie worden besteed.

Sprake moet zijn van werk dat naar zijn aard als vrijwilligerswerk wordt beschouwd en dat goed is voor de samenleving.

Voor het aanvragen van een vrijwilligersverklaring is door UWV een formulier vastgesteld dat geplaatst is op www.werk.nl (‘Aanvraag Verklaring vrijwilligerswerk’). Aangezien de activiteiten geen winstoogmerk mogen hebben en een algemeen maatschappelijk belang moeten dienen, kunnen alleen werkgevers in de non-profitsector voor een vrijwilligersverklaring in aanmerking komen. UWV geeft als bewijs een schriftelijke verklaring af, de vrijwilligersverklaring. Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van maximaal drie jaar. Vreemdelingen die niet vrij zijn op de arbeidsmarkt, zoals houders van een W-document (asielzoekers) of buitenlandse studenten die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor studie, mogen alleen worden ingezet op vrijwilligerswerk waarvoor de verklaring is afgegeven.

Omdat de vrijwilligersverklaring zich richt op het aanwijzen van bepaalde activiteiten als zijnde vrijwilligerswerk, hoeft geen nieuwe verklaring te worden aangevraagd indien de organisatie het werk door andere of meer vreemdelingen zoals genoemd in artikel 1a van het BuWav laat verrichten.

11. Intrekking UWV Beleidsregels uitvoering Wav

Het besluit UWV Beleidsregels uitvoering Wav (besluit van 2 december 2008, Stcrt. 2008, nr. 244) wordt ingetrokken.

12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

13. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 20 september 2018

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Doel van de Wav is de bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt, het voorkomen van verdringing van het prioriteitgenietend aanbod, het tegengaan van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van illegale tewerkstelling. Bij en krachtens de Wav zijn de criteria vastgesteld voor toelating van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitvoering van de Wav opgedragen aan UWV. Gelet op de (wettelijke) taken van UWV, waaronder registratie en bemiddeling van werkzoekenden en het hem daartoe ten dienste staande instrumentarium, zowel nationaal als binnen de EU/EER, is UWV bij uitstek in de positie om aan de hand van de arbeidsmarktsituatie te kunnen beoordelen of een aanvrager al dan niet voor vergunningverlening in aanmerking komt. Informatie over wanneer een vergunning nodig is, de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning en het doen van aanvragen van een gecombineerde vergunning dan wel een tewerkstellingsvergunning is gepubliceerd op www.werk.nl.

Op 1 januari 2014 trad de herziene Wav in werking. Bij de herziening van de Wav (Stb. 2013, 499) is de structuur van de wet niet gewijzigd, maar is de wet op een aantal onderdelen aangescherpt. Het betreft onder meer een aanscherping van de toets op prioriteitgenietend aanbod en enkele maatregelen ter bestrijding van de concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Op 1 april 2014 is de implementatiewet van de Single Permit Richtlijn 2011/98/EU in werking getreden (Stb. 2014, 128). Met deze wet zijn voor vreemdelingen van buiten de EU de tewerkstellingsvergunning en de verblijfsvergunning samengevoegd tot één vergunning: de gecombineerde vergunning. Een gecombineerde vergunning wordt bij de IND aangevraagd voor vreemdelingen met een nationaliteit van buiten de EER of Zwitserland en die langer dan drie maanden in Nederland willen werken en verblijven. Op grond van artikel 14a van de Vreemdelingenwet 2000 vraagt de IND aan UWV advies omtrent de vraag of de aanvraag voldoet aan de Wav.

Indien een werkgever een vreemdeling korter dan drie maanden in Nederland willen latenwerken evenals voor werkstudenten en asielzoekers blijft, ongeacht de duur van de werkzaamheden, een tewerkstellingsvergunning nodig. De tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd bij UWV.

Een adviesverzoek van de IND wordt aan dezelfde voorwaarden getoetst als een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning.

Gelet op het belang van een transparante en consequente toepassing en uitvoering van de Wav wordt het noodzakelijk geacht om opnieuw beleidsregels vast te stellen. Hierin is neergelegd welk beleid door UWV bij de uitvoering van de Wav in acht worden genomen. Doel van deze beleidsregels is om duidelijkheid en uniformiteit in het uitvoeringsbeleid te waarborgen.

Toelichting bij enkele artikelen:

Artikel 3: Bij een aanvraag die moet worden getoetst aan de arbeidsmarkt is een van de voorwaarden dat de vacature tenminste vijf weken voor het indienen van de aanvraag is gemeld bij UWV. Doel van deze dwingende wettelijke bepaling is om UWV in de gelegenheid te stellen inschreven werkzoekenden te bemiddelen op de vacature. In artikel 3 is bepaald dat een melding van de vacature op werk.nl wordt gelijkgesteld met een melding bij een WerkgeversServicepunt en welke stukken de werkgever dient te overleggen bij de aanvraag. Uit de stukken dient te blijken dat de werkgever de vacature heeft geplaatst en hoe hij vervolgens het aanbod van kandidaten heeft onderzocht. Omdat de actuele stand van de arbeidsmarkt meegewogen wordt bij de beoordeling van een aanvraag is bepaald dat een vacaturemelding ouder dan drie maanden niet wordt meegenomen in de beoordeling.

Artikel 4: UWV kan functies aanwijzen waarvoor de verplichte vacaturemelding bij UWV achterwege kan blijven indien UWV op grond van de eigen registratiebestanden en arbeidsmarktanalyses van oordeel is dat prioriteitgenietend aanbod niet of beperkt bij UWV als werkzoekend is geregistreerd en op korte termijn het aantal geregistreerde werkzoekenden niet zal toenemen. UWV kan deze categorieën functies nader vaststellen en zal deze kenbaar maken door publicatie in de Staatscourant. Ontheffing van de vacaturemelding ontslaat de werkgever overigens niet van de verplichting tot eigen werving in Nederland en de EER.

Artikelen 7, 8 en 9: In de Uitvoeringsregels Wav is in de paragrafen 24, 25 en 26 bepaald dat UWV nadere criteria kan vaststellen voor de omvang van een internationaal concern en een non profit organisatie en ten aanzien van de inhoud van een ondernemingsplan. In de artikelen 7, 8 en 9 is daar invulling aan gegeven.

Artikel 11: Vreemdelingen die niet zonder werkvergunning mogen werken mogen onder voorwaarden wel vrijwilligerswerk verrichten. De organisatie vraagt de vrijwilligersverklaring aan. De verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor één persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. In dit artikel zijn nadere beleidsregels opgenomen die als uitgangspunt gelden bij de beoordeling van een vrijwilligersverklaring.

Om een indruk te geven aan welke organisaties en voor welke soort activiteiten een vrijwilligersverklaring kan worden afgegeven, volgen hieronder -enkele voorbeelden. Ook bij deze voorbeelden zal altijd worden getoetst of de activiteit voldoet aan de in artikel 11 genoemde 3 wettelijke criteria, te weten gebruikelijk onbetaald, geen winstoogmerk en algemeen maatschappelijk doel.

Activiteiten voor kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties, voor organisaties die gericht zijn op (ontwikkelings-)hulp aan de derdewereld of hobby- en vrijetijdsclubs; activiteiten in club- en buurthuizen, in de amateur- en recreatiesport en in de amateuristische kunstbeoefening.

Voor zover niet ter vervanging van personeel, voor activiteiten in onderwijsinstellingen, of voor

activiteiten in bejaarden- en verpleegcentra, voor wat betreft: begeleid wandelen, voorlezen/gezelschap houden, begeleiding naar arts/ziekenhuis/ondersteuning, verzorging maaltijdvoorzieningen voor ouderen binnen de wijk, bibliotheek.

Andere voorbeelden zijn activiteiten in de maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, zoals Rode Kruis, Leger des Heils, EHBO-verenigingen, actie- en belangengroepen zoals Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty International en activiteiten voor instellingen op het gebied van bescherming en behoud van dieren, natuur en milieu, zoals de dierenambulance, dierenbescherming, dierenopvang, kinderboerderij, knotten van wilgen, onderhoud van staatsbossen.

Artikel 11: Met dit besluit worden de UWV Beleidsregels uitvoering Wav uit 2008 ingetrokken.

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven