Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 54118

Gepubliceerd op 27 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen op de Nieuwstraat ter hoogte van de Jorai school in Zegveld. Nummer: 18i02209

Logo Woerden

Burgermeester en wethouders van Woerden,

 

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 1 september 2013 is gemandateerd aan de verkeerskundig beleidsadviseur van het team realisatie en beheer;

 

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens.

 

Op grond van artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeerbesluit tot uitdrukking gebracht.

 

Uit het oogpunt van:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Is het gewenst om:

 • op de Nieuwstraat in Zegveld ter hoogte van huisnummer 9 een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren;

 • een parkeerplaats op de Nieuwstraat in Zegveld ter hoogte van huisnummer 9 in te stellen die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, waarbij op tijdstippen buiten de op het onderbord model OB206p genoemde dagen en tijden ook andere voertuigen kunnen parkeren.

 

Motivering

De aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland neemt toe, wat resulteert in een toenemende vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Binnen de gemeente Woerden worden aanvragen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen getoetst aan de beleidsregels die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 december 2017. De belangrijkste hiervan zijn:

 • de locatie is goed vindbaar en zichtbaar;

 • het is aannemelijk dat het betreffende laadpunt door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (iedereen met een elektrische auto mag er gebruik van maken, het oplaadpunt in kwestie is en blijft immers een openbare voorziening);

 • het oplaadpunt wordt gerealiseerd bij een bestaand parkeervak/bestaande parkeervakken.

 • de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen – eventueel op termijn – twee of meer parkeerplaatsen worden bediend.

 • de parkeerdruk laat een oplaadpunt toe (95% op het drukste moment in woonwijken en 85% op parkeerterreinen).

 

Er is een aanvraag is binnengekomen bij de gemeente om op de Nieuwstraat in Zegveld ter hoogte van huisnummer 9 een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren. Deze aanvraag is getoetst op de criteria zoals omschreven in de genoemde beleidsregels en hieruit is gebleken dat de aanvraag aan deze criteria voldoet. Om ervoor te zorgen dat laadpunt gebruikt kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen, is de gemeente voornemens om bebording te plaatsen die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen. Aangezien dit parkeerterrein tijdens schooltijden meer gebruikt wordt, is tevens besloten om van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uur niet enkel elektrische voortuigen gebruik te laten maken van de toe te wijzen parkeervakken, maar deze ook beschikbaar te stellen voor niet-elektrische voertuigen.

 

Belangenafweging

De aanvraag voor het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen is getoetst aan de beleidsregels die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2017. Deze beleidsregels hebben tot doel om de oplaadpunten op weloverwogen locaties te plaatsen. De aanvraag voldoet aan de criteria zoals omschreven in de genoemde beleidsregels.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie. Het advies over dit besluit is positief.

 

B E S L U I T E N:

 

Door middel van het plaatsen van bord model E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst ’uitsluitend opladen elektrische voertuigen’ een parkeergelegenheid aan te wijzen, op het parkeerterrein Nieuwstraat te Zegveld t.h.v. huisnummer 9, uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 1.

  Door middel van onderbord model OB206p met de tekst ‘ma t/m vr 16 – 8h, za en zo 0 – 24h’ de onder 1 bedoelde parkeergelegenheid gedurende de schooltijden (ma t/m vr van 8:00 uur tot 16:00 uur) beschikbaar te houden voor alle parkeerders;

Door middel van onderbord model OB504 de onder 1 bedoelde parkeergelegenheid voor 2 parkeervakken te laten gelden;

Door middel van het aanbrengen van een kruismarkering op de onder 3 bedoelde parkeervakken aangeven dat de parkeervakken voor een bepaald doel gereserveerd zijn;

 • 2.

  de in dit besluit genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

 

 

 

 

 

Woerden, 20-09-2018

Namens burgemeester en wethouders van Woerden,

M. Bouwman

Beleidsadviseur Verkeer

Team Realisatie en beheer

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl