Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 53826OverigVerkeersbesluit voorrangskruispunt met de verplichting om te stoppen op de kruising Benedenmonde met fietspad Liesmonde te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 2 WVW 1994;

 • artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef politie;

 

 

Overwegende dat:

 • ingevolge de ´Mandaatregeling gemeente Nieuwegein´ d.d. 1 februari 2008 onder nr. 103 het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het Openbaar Domein;

 • op grond van de WVW 1994, hoofdstuk 2, de bevoegdheid bestaat om maatregelen te treffen omtrent het wijzigen van de inrichting van de weg of tot het verwijderen van voor voorzieningen ter regeling van het verkeer;

de Benedenmonde is een woonstraat met een buurtontsluitingsfunctie in de wijk Lekboulevard;

Liesmonde is een fiets/bromfietspad dat deel uitmaakt van de fietshoofdstructuur;

Het fietspad Liesmonde ligt, komende vanaf de Lekdijk naar de Waterbiestunnel ligt in een dalende helling;

derhalve naderen fietsers met een behoorlijke snelheid de kruising met de Benedenmonde;

door de aangrenzende bebouwing heeft verkeer komende en de Benedenmonde en verkeer op de Liesmonde slecht zich op elkaar;

ter plaatse van de kruising van het fietspad met de Benedenmonde is een middengeleider en een drempelplateau aangebracht en zijn nog andere attentieverhogende maatregelen getroffen;

eerder is de kruising van fietspad Liesmonde met de Benedenmonde al aangeduid als voorrangskruispunt waarbij de feitser op de Liesmonde voorrang heeft op verkeer op de Benedenmonde;

desondanks zijn al deze eerder getroffen maatregelen niet afdoende gebleken;

een verplichting voor het verkeer op de Benedenmonde om te stoppen kan bijdragen aan de verbetering van de veiligheid op dit kruispunt;

het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk is dat verkeer vanuit de Benedenmonde stopt alvorens de kruising op te rijden;

 • onderstaande verkeersmaatregel, gelet op artikel 2 van de WVW 1994, strekt tot:

  * het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  * het beschermen van de gebruikers en passagiers;

  * het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  * het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • bedoelde weggedeelte gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Nieuwegein en in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;

 • overleg is gepleegd met de verkeersspecialist van de regionale eenheid Midden Nederland, cluster West Utrecht;

 • deze verkeersspecialist heeft namens de korpschef van het regionale politiekorps Midden Nederland, District West, positief geadviseerd;

 

Besluit:

Het kruispunt tussen fietspad Liesmonde en de Benedenmonde aan te wijzen als een voorrangskruispunt met de verplichting om te stoppen.

Dit aan te duiden door de borden B06 en de haaientanden te vervangen door borden B07 en een stopstreep op de Benedenmonde.

Een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening IBGRY-Lb-VTO-00024

 

 

 

 

Rechtsmiddelenclausule

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

 

Aldus vastgesteld op 17 september 2018

 

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

mevrouw R. Pol

hoofd Openbaar Domein