Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 53773VergunningenKennisgeving vaststelling beleid bovenwijks kostenverhaal Korendijk

Logo Korendijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 september 2018 besloten heeft tot vaststelling van het Beleid bovenwijks kostenverhaal Korendijk. De gemeente is in haar publiek-rechtelijke taak verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen. Deze nota gaat over het kostenverhaal voor aanleg van bovenwijkse voorzieningen. De Wet ruimtelijke ordening is de basis om de kosten die binnen een grondexploitatie thuishoren op de initiatiefnemer te verhalen. Dit leidt tot een rechtvaardige verdeling van deze kosten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en gemeente. De nota geeft inzicht in de aan te leggen voorzieningen en de bijdragen die vanuit de verschillende bouwplannen moeten komen.

 

Ter inzagelegging

Het genoemde beleid ligt vanaf 24 september 2018 voor 6 weken ter inzage bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op de website van de gemeente. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.

 

Piershil, 21 september 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

C. Blaak drs. S. Stoop