Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteStaatscourant 2018, 53639Ruimtelijke plannenGemeente Raalte, vastgesteld wijzigingsplan "bestemmingsplan Buitengebied, 24e wijziging, omgeving Broeklanderdijk 30"

Logo Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat vanaf donderdag 27 september 2018 tot en met woensdag 7 november 2018 het vastgestelde wijzigingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied, 24e wijziging, omgeving Broeklanderdijk 30’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt. De stukken zijn te raadplegen via:

 

Daarnaast zijn de analoge stukken in te zien in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte.

De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://raalte.gemeentedocumenten.nl/plannen/NL.IMRO.0177.BPW20140009/NL.IMRO.0177.BPW20180002-VG01.

 

Het plangebied heeft betrekking op de locatie Broeklanderdijk 30. Dit is een voormalig agrarisch bouwperceel waar een als nevenactiviteit ontstaan bouwbedrijf wordt gelegaliseerd als hoofdfunctie.. Hier worden voormalige landbouwschuren gesloopt en deels herbouwd conform de wijzigingsregels. Het wijzigingsplan verandert de huidige agrarische bestemming in een bedrijfsbestemming. Op het perceel wordt een nieuw kantoor gebouwd op de bestaande fundering en de overige te handhaven gebouwen krijgen een facelift en het perceel wordt voorzien van een landschappelijke inpassing.

Het bestemmingsplan Buitengebied Raalte kent voor deze vervolgfunctie een wijzigingsbevoegdheid. De planvorming voldoet aan de wijzigingsregels.

 

Met ingang van 27 september 2018 tot en met 7 november 2018 kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • 1.

    belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij het College van burgemeester en wethouders in te dienen;

  • 2.

    iedere belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die het College van burgemeester en wethouders ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan heeft aangebracht. 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt in werking. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.