Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 53522VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk instellen van venstertijden bij de geslotenverklaring op een deel van de Buitenweg in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaatmaart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen welke zich regelmatig voordoen.

Het verkeerbesluit betreft het tijdelijk uitbreiden van de venstertijden bij de geslotenverklaring op de Buitenweg in Maarssen, ter hoogte van nummer 296, richting de Cramerlaan. Deze geslotenverklaring geldt voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen, uitgezonderd aanwonenden van de Buitenweg (nummers 296-306) en de Cramerlaan. Met het besluit geldt de geslotenverklaring ook van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00u en 15.00u. Dit is een aanvulling op de reeds aanwezige geslotenverklaring op deze locatie in de ochtend. Dit besluit gaat in op 17 september 2018 voor de duur van vier maanden.

Het doel van het verkeersbesluit is een verkeersveilige omgeving te creëren voor de schoolgaande kinderen. Daarnaast is het doel het fietsgebruik naar school te stimuleren.

Het verkeersbesluit wordt genomen op verzoek van de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard, de wijkagent van Zandweg-Oostwaard en bewoners van de Buitenweg en Cramerlaan in Maarssen. De scholen, Wereldkidz Palet en Het Kompas, zijn betrokken in het proces om tot het verkeersbesluit te komen, maar zijn niet overtuigd van de noodzaak van dit besluit.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond de Buitenweg en Cramerlaan in Maarssen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

  • Wordt de garantie voor de bereikbaarheid voor bewoners aan deze wegen, beoogd;

Het is dan ook gewenst om de geslotenverklaring in Maarssen op de Buitenweg ter hoogte van nummer 296 richting de Cramerlaan, met venstertijden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00u en 08.30u en uitzondering voor aanwonenden, uit te breiden. Hierdoor is het ook niet toegestaan het bovengenoemde deel van de Buitenweg richting de Cramerlaan in te rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00u en 15.00u.

Hiervoor worden, onder de C06 verkeersborden op de Buitenweg ter hoogte van nummer 296, extra onderborden geplaatst.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief op voorgestelde tijdelijke afsluiting.

BELANGENAFWEGING

Het doel is om, ten tijde van het aanvangen en uitgaan van de scholen, voor kinderen een veilige schoolroute en schoolzone te creëren en het fietsgebruik te stimuleren.

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers en met name de schoolgaande kinderen is leidend in deze afweging.

Daarnaast is het belang van de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid gewogen.

Voor bezoekers en leveranciers is het tijdens de venstertijden niet mogelijk het benoemde gedeelte van de Buitenweg en de Cramerlaan te bereiken met een voertuig met meer dan twee wielen.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om de venstertijden van de geslotenverklaring, op het deel van de Buitenwegter hoogte van nummer 296 richting de Cramerlaan in Maarssen, tijdelijk uit te breiden. Hierdoor geldt de geslotenverklaring van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00u en 08.30u en tussen 13.00u en 15.00u uitgezonderd aanwonenden. Deze aanvulling zal ingaan vanaf 17 september 2018 voor de duur van vier maanden.

Hiervoor worden ter hoogte van Buitenweg 296 onder verkeerborden C06 extra onderborden, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Henriette Debets

Teammanager Buiten

Maarssen, 10 september 2018

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.