Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2018, 52305Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1e herziening manege Deltaruiters-Kroonmenners”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1e herziening manege Deltaruiters-Kroonmenners” vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de manege van de Deltaruiters en de menvereniging de Kroonmenners naar de hoek Parallelweg/ Zwagersweg in de Koekoekspolder mogelijk.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1e herziening manege Deltaruiters-Kroonmenners” ligt met ingang van woensdag 19 september 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991239-OW01.

 

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan “1e herziening manege Deltaruiters-Kroonmenners”. Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering, telefoonnummer 14 038.