Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 52116

Gepubliceerd op 14 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Drossaard 9

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van vrijdag 14 september 2018 ter inzage wordt gelegd:

Ontwerpbestemmingsplan “Drossaard 9”

 

Ontwerpbestemmingsplan “Drossaard 9” te Boxtel.

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het perceel Drossaard 9, kadastraal bekend als BTL00, sectie M, perceelnummer 2499 te Boxtel. In voorliggend bestemmingsplan wordt de maatschappelijke bestemming gewijzigd in een woonbestemming.

 

Milieueffectrapportage (mer)

Op 11 september 2018 heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is, omdat:

De beoogde ontwikkeling blijft onder de drempelwaarden.

De te verwachten effecten, in combinatie met de te nemen mitigerende maatregelen, rechtvaardigen geen m.e.r.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “Drossaard 9” is vanaf 14 september 2018 gedurende de termijn van zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het nummer NL.IMRO.0757.BP06Drossaard9-OTW1. De stukken liggen ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

 

Zienswijzen

Tot en met donderdag 25 oktober 2018 kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Doe dit onder vermelding van naam, adres en het onderwerp: “Zienswijze Drossaard 9”.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Boxtel. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn hiervoor een afspraak te maken.

 

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer D. van de Ven, bereikbaar op het telefoonnummer 073 553 1660 en per mail op D.vd.Ven@MijnGemeenteDichtbij.nl

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl