Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortStaatscourant 2018, 51840Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Stationsomgeving/Oud Noord

Logo Zandvoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 14 september 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Stationsomgeving/Oud Noord”. Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0473.BPStationsomgOudNo-ON01.

Plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van de kern Zandvoort en betreft de stationsomgeving en de wijk Oud Noord. Globaal wordt het plangebied begrensd door de volgende wegen en percelen:

 • Noordzijde: Van Lennepweg, Vondellaan, voetpad ten zuiden van parkeerterrein Center Parcs, Doctor Jacobus P. Thijsseweg, Linnaeusstraat;

 • Oostzijde: Linnaeusstraat (oostzijde begraafplaats en brandweer);

 • Zuidzijde: Zeestraat, Haltestraat, zuidzijde Spoorlijn, Van Lennepweg, noordzijde spoorlijn;

 • Westzijde: Stationsplein, Van Speijkstraat.

Hoofdlijnen bestemmingsplan

Het bestemmingsplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden en opstallen in het plangebied. Het bestemmingsplan wordt nu geactualiseerd. Het betreft grotendeels een voortzetting van het huidige planologisch regime. Voor de woongebieden zijn in beginsel de planologische mogelijkheden uit de voorgaande plannen voortgezet. Voor het westelijk deel (woongebied Stationsomgeving) is voornamelijk de bestaande (reeds ontwikkelde) situatie vastgelegd. In het plan zijn tevens de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten verwerkt. Deze uitgangspunten zijn in dit ontwerpbestemmingsplan verder uitgewerkt en betreffen o.a.:

 • -

  Het bestemmen van de panden aan de Zeestraat en Haltestraat conform het recent vastgestelde bestemmingsplan ‘Centrum Zandvoort’. Woonfuncties worden alleen toegestaan op de verdieping, tenzij dit op de verbeelding is aangeduid als ‘wonen’.

 • -

  Het aansluiten bij de door het college vastgestelde toetsingscriteria ten aanzien van erfbebouwing;

 • -

  Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid naar onder andere een woonfunctie ter plaatse van de sportschool aan de A.J. van der Moolenstraat.

Daarnaast zijn de vooroverleg- en inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan verwerkt. Tot slot is een aantal technische verbeteringen gedaan in het bestemmingsplan, zoals standaardisering van begripsbepalingen, kleurstellingen, verklaringen.

Zienswijze indienen?

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, toelichting en regels, is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0473.BPStationsomgOudNo-ON01).

Daarnaast ligt de papieren versie gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht. De zienswijzen dienen naar voren gebracht te worden bij de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Vragen?

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer K. Mahi van de afdeling Omgevingsbeleid via e-mail k.mahi@haarlem.nl of telefonisch via 14 023 of met mevrouw N. van Beek via e-mail n.vanbeek@lodewijckgroep.nl of telefonisch via 085-4010567.