Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2018, 5178Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 januari 2018, nr MINBUZA.2018.172069, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening in het kader van Vouchers internationaal ondernemen1 is in het tijdvak vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2018 een subsidieplafond beschikbaar van € 3.950.000.

Artikel 2

De Minister verdeelt de beschikbare middelen in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de Minister de volgorde vast door middel van loting. Aanvragen die in 2017 zijn ingediend en waarop voor 1 januari 2018 niet is beslist, gelden als aanvragen voor subsidieverstrekking ten laste van het subsidieplafond, vastgesteld in artikel 1.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Namens deze, M. van den Berg Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen