Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2018, 51621VerkeersbesluitenAanwijzen parkeervoorzieningen bij gemeentehuis in Twello als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal.

Logo Voorst

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

 

Overwegende dat de gemeente Voorst elektrisch vervoer wenst te bevorderen aangezien zij de voordelen van elektrisch rijden inziet;

 

dat de belangrijke voordelen van elektrische voertuigen zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn;

 

dat elektrische auto’s bovendien stiller zijn en minder stank veroorzaken;

 

dat de gemeente Voorst daarom het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren door oplaadpunten voor elektrische voertuigen te plaatsen;

 

dat, als daarvoor geen andere ruimte beschikbaar is, de gemeente gebruik maakt van bestaande openbare parkeervoorzieningen;

 

dat door de vele voordelen van elektrisch rijden het in beperkte mate verloren gaan van openbare parkeervoorzieningen ten gunste van parkeervoorzieningen voor een selecte groep verkeersdeelnemers veelal acceptabel wordt geacht, zo ook in dit concrete geval;

 

dat het hier het plaatsen van oplaadpunten ( 2 stuks) betreft op een viertal aaneengesloten parkeervakken ter plaatse en ten behoeve van gebruikers en bezoekers van het gemeentehuis te Twello met als adres H.W. Iordensweg 17;

 

dat de vier parkeervakken in onderhoud en beheer zijn bij de gemeente Voorst;

 

dat er in de directe nabijheid ruimschoots voldoende parkeerruimte beschikbaar blijft voor niet elektrisch voertuigen

 

dat de exacte locatie van de oplaadpunten is aangegeven op de van dit besluit onderdeel uitmakende situatietekening met als datum 3 september 2018;

 

dat de hier bedoelde verkeersmaatregel door middel van verkeersbebording als bedoeld in paragraaf 4 van het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) wordt aangegeven;

 

dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden en verkeerstekens als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW een verkeersbesluit vereist is;

 

dat, krachtens artikel 2 van de WVW 1994, de hier aan de orde zijnde maatregel genomen wordt tot:

het bevorderen van een doelmatig en zuinig energiegebruik (artikel 2, lid 3);

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede ter voorkoming of beperking van negatieve gevolgen voor het milieu, bedoeld in de

Wet milieubeheer (artikel 2, lid 2, sub a).

 

dat op grond van artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met het regionale politiekorps;

 

dat er van die zijde vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid geen bezwaar bestaat tegen de hier bedoelde verkeersmaatregel;

 

dat aan de juridisch beleidsadviseur openbare ruimte mandaat verleend is om verkeersbesluiten als deze te nemen;

 

gelet op de artikelen 15 en 18, eerste lid onder d; van de Wegenverkeerswet en de artikelen

12 en 37 van het BABW;

 

B E S L U I T E N:

 

door het plaatsen van bebording E080 (parkeerplaats/ oplaadpunt elektrisch auto’s) vier parkeervakken ter plaatse van het gemeentehuis te Twello met als adres H.W. Iordensweg 17 aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal.

 

Een en ander overeenkomstig de bijgaande situatietekening van 3 september 2018.

 

 

 

 

Bijlage: situatietekening van 3 september 2018.

 

 

Inzage

Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 uur en 12.15 uur. Bent u op deze tijden verhinderd dan vragen wij u een afspraak te maken met Cees Morren. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 74. Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze.

 

 

 

 

Twello, 4 september 2018

Cees Morren

juridisch beleidsadviseur openbare ruimte

Bezwaar

Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar tegen dit besluit bij ons college te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na die waarop wij dit besluit bekend hebben gemaakt. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) vragen een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Awb.