Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2018, 51561VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens, KLM Open 2018, meerdere locaties, Spijk

Logo Lingewaal

Z-18-18871

Datum: 17 juli 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LINGEWAAL

Gelet op:

 • -

  het B en W besluit van 2018 golftoernooi KLM Open 2018;

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • -

  de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • -

  de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat:

de burgemeester heeft besloten een vergunning met kenmerk Z-18-18871 voor het KLM Open 2018 te verlenen; 

uit het oogpunt van:

 • -

  het aanbieden van een locatie voor KLM Open;

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van de weggebruiker en passagiers;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het voetgangersverkeer;

 • -

  om een goede doorstroming van het verkeer te kunnen handhaven;

het gewenst is om voor, tijdens en na het KLM Open verschillende wegen (Spijkse Steeg, Haarweg en Julianaweg) te Vuren en Spijk af te sluiten voor bestuurders. 

dat voor de duidelijkheid voor de bezoekers en weggebruikers de Spijkse Steeg, tussen de Haarweg en de kern Spijk afgesloten dient te worden van donderdag 13 september 2018 tot en met zondag 16 september 2018 van één uur voor de aanvang tot één uur na afloop van het evenement; 

dat voor de veiligheid van de bezoekers en medewerkers de Haarweg tussen huisnr. 4 en de kruising met de Julianaweg afgesloten dienen te worden van vrijdag 7 september tot en met dinsdag 18 september; 

dat een geslotenverklaring door middel van rood witte afzethekken met een gesloten verklaring bord C1 nodig zijn om de wegen vrij te houden van bestuurders; 

dat op 30 augustus 2018 borden worden geplaatst in de berm van de Spijksesteeg en de Julianaweg met een aankondiging “van don 13-9 t/m zo 16-9” van het evenement en de geslotenverklaring om dit gebied zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s;  

dat op 30 augustus 2018 borden worden geplaatst in de berm van de Haarweg met een aankondiging “vrij 7-9-2018 t/m di 18-9-2018” van het evenement en de geslotenverklaring om dit gebied zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s;  

dat op de Zuiderlingedijk, Noordelijke oprit, Spijksesteeg, Poelweg, Haarweg, Spijkse Kweldijk, Leuvense Kweldijk en Veersteeg een parkeerverbod wordt ingesteld van do 13-9-2018 t/m zo 19-9-2018 om te voorkomen dat de doorgang geblokkeerd wordt door geparkeerde voertuigen; 

dat door deze maatregelen Spijksesteeg, Haarweg en Julianaweg gedeeltelijk niet meer bereikbaar zullen zijn voor bestemmingsverkeer; 

dat voornoemde wegen op dit moment in beheer zijn bij en onderhouden worden door de gemeente Lingewaal en voorts gelegen zijn binnen en buiten de bebouwde kom van deze gemeente; 

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; 

dat de door de bewoners van Spijk en omgeving gemaakte opmerkingen tijdens, en na de informatieavond van 27 januari 2016, zijn afgewogen en dat de plannen voor 2018 inhoudelijk niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2016 en 2017; 

dat over dit besluit overleg is gevoerd met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering en dat laatstgenoemde heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregelen;

  

Gelet op:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994. 

Op grond van artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie.

 

Besluiten:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om:

 

 • 1.

  over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locatie van vrijdag 7 september 2018 tot en met  dinsdag 18 september 2018, indien nodig doch niet langer dan noodzakelijk.

  • donderdag 13 september 2018 van 06:00 uur tot 24:00 uur;

  • vrijdag 14 september 2018 van 06:00 uur tot 02:00 uur;

  • zaterdag 15 september 2018 van 06:00 uur tot 02:00 uur;

  • zondag 16 september 2018 van 06:00 uur tot 24:00 uur.

 • -

  op de Spijkse Steeg tussen de Haarweg en Mark;

  over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locatie van woensdag 12 september 2018 van 7.00 uur tot en met zondag 16 september 2018 24.00 uur, indien nodig doch niet langer dan noodzakelijk

 • -

  op de Julianaweg;

  over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locatie van donderdag 7 september 2018 van 6.00 uur tot en met dinsdag 18 september 2018 24.00 uur, indien nodig doch niet langer dan noodzakelijk:

 • -

  op de Haarweg tussen huisnr. 4 en de Julianaweg.

 • 2.

  over te gaan tot het plaatsen van de borden conform model E1 (parkeerverbod) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met tegen de rugzijde een bord met E1 einde op de volgende locaties van donderdag 13 september 2018 tot en met zondag 16 september 2018 aan beide zijden van de weg:

  • -

   langs de Zuiderlingedijk tussen de gemeentegrens en huisnr 233;

  • -

   langs de Noordelijke oprit;

  • -

   langs de Spijksesteeg van de A15 tot de grens van de bebouwdekom;

  • -

   langs de Poelweg;

  • -

   langs de Haarweg tussen de Spijkse Steeg en de ingang van het parkeerterrein;

  • -

   langs de Spijkse Kweldijk van huisnr 35 tot huisnr. 43;

  • -

   langs de Leuvense Kweldijk

  • -

   langs de Veersteeg. 

 • 3.

  een afschrift te verzenden aan:

  • -

   Politie-eenheid Oost Nederland;

  • -

   Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sector brandweer;

  • -

   Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sector RAV;

  • -

   Archief.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Lingewaal,

Gemeentesecretaris

ir. C. Verweij

Burgemeester

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Bezwaarmogelijkheid:

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van art. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemoti­veerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam, adres en geboortedatum, de dagtekening, een beschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop het bezwaar berust. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit overigens niet.

Voorts kunt u, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen u er op dat er voor deze procedure griffierecht betaald moet worden, de tarieven kunt u vinden op de site www.rechtspraak.nl.

Adres: Rechtbank Gelderland

Team bestuursrecht

Postbus 9030, 6800 EM Arnhem