Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2018, 51264Ruimtelijke plannenOntwerp uitwerkingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Holy Zuidoost Midden, 5e uitwerking (deelplan 6a), Vlaardingen

Logo Vlaardingen

 

 

Uitwerkingsplan

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen maken ingevolge het bepaalde in art. 3.8 juncto 3.30 t/m 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

Op 28 augustus 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Holy Zuidoost Midden, 5e uitwerking (deelplan 6a)  en deze vrijgegeven voor de tervisielegging.

Het uitwerkingsplan maakt de nieuwbouw van 16 eengezinswoningen mogelijk.  Het plan is een vervolg op vijf voorgaande deelplannen in het noordelijk deel van Holy Zuidoost (De Nieuwe Vogelbuurt).

 

Geluid

Het projectgebied bevindt zich ten aanzien van wegverkeerslawaai binnen de zone van de A20 en de Reigerlaan. Als gevolg van onderzoek volgt dat er op basis van de Wet geluidhinder hogere waarden tot 54 dB(A) nodig zijn voor diverse woningen. Het ontwerpbesluit daaromtrent is op 28 augustus 2018 verzonden.

Op het nemen van een besluit hogere waarde is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Verder is in de Wet geluidhinder bepaald, dat een ontwerpbesluit hogere waarde tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd.

 

Het ontwerp uitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh liggen met ingang van maandag 10 september 2018, gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op de volgende locaties:

  • a.

    bij het Stadskantoor aan Westnieuwland 6, maandag t/m vrijdag tijdens openingsuren van 8.00 – 17.00 uur;

  • b.

    Het digitale ontwerp uitwerkingsplan is raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentificatie is NL.IMRO.0622.0277up05Hzom2009-0020.

     

  

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging (zijnde van dinsdag 11 september 2018 tot en met maandag 22 oktober 2018) kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk maar desgewenst ook mondeling, zijn zienswijze omtrent zowel het ontwerp uitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kenbaar maken.

 

Schriftelijke zienswijzen dienen te zijn gericht aan de gemeenteraad, ter attentie van het hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 1002 – 3130 EB Vlaardingen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de sectie Ruimte, wonen en milieu van voornoemde afdeling, na telefonische afspraak via het secretariaat (tel. 010-248 4700).

  

Vlaardingen, 10 september 2018

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen.