Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 51087VerkeersbesluitenTijdelijk verkeersbesluit tot plaatsing bord C17 op de Johan van Zwedenlaan

Logo Groningen

kenmerk : 7106013

 

 

Verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders besluiten in verband met de uitvoering van werken/omstandigheden van bijzondere aard, op grond van artikel 34 van het B.A.B.W. dat het volgende verkeersteken(s) wordt geplaatst:

Model bord van de bijlage I RVV 1990:

C17.

Omschrijving verkeersmaatregel:

Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven (10m) uitgezonderd  op werkdagen tussen 07.00 uur en 23.00 uur en zaterdag tussen 12.00 uur en 19.00 uur.

In 1989 wordt gezamenlijk door de Provincie Groningen , Gemeente Groningen en toen nog CSM Suiker besloten dat het bietenverkeer uitsluitend via de westelijke ringweg van Groningen, Hoendiep en de Vierverlatenweg naar en van de suikerfabriek mag komen. Andere route zijn niet toegestaan. In de jaren daarna komt de bietenaanvoer regelmatig in gevaar als gevolg van files. CSM vraagt toestemming om gebruik te mogen maken van de Johan van Zwedenlaan en krijgt daarvoor toestemming in 2006 tijdens bloktijden (op werkdagen tussen 07.00 uur en 23.00 en op zaterdag tussen 12.00 en 19.00 uur. Suiker Unie Vierverlaten (voor heen CSM Suiker) heeft voor aanvang van de bietencampagnes met de vervoerders overleg over diverse maatregelen en daar komt ook het gebruik van de Johan van Zwedenlaan aan de orde wat met de Suiker Unie Vierverlaten zijn gemaakt. Echter sommige bietenchauffeurs leven de afspraken niet na met alle gevolgen voor de omgeving (geluidsoverlast, te hoge snelheid enz.). na diverse klachten van de omgeving heeft de gemeente Groningen samen met de Politie en de Suiker Unie Vierverlaten besloten om hier een Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven (10m) uitgezonderd werkdagen tussen 07.00 uur en 23.00 uur en zaterdag tussen 12.00 uur en 19.00 uur in te stellen.

Straat / straten:

Johan van Zwedenlaan en wel het gedeelte gelegen tussen de Zuiderweg en het Hoendiep

Dit verkeersbesluit is van kracht met ingang van 10 september 2018

De bestaande verkeersbesluit(en) op vermelde locatie(s), voor zover van toepassing, worden tijdelijk opgeschort totdat de genoemde werkzaamheden / omstandigheden zijn afgelopen.

De genoemde weg/wegen zijn gelegen binnen de gemeente Groningen en onder beheer van de gemeente Groningen.

Overleg met de Regiopolitie Groningen heeft plaats gevonden en het advies van deze conform artikel 24 BABW is bijgevoegd.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.

Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken.

Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen.

Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon (050) 367 74 83.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

uw naam, adres en telefoonnummer;

de datum waarop u het bezwaar indient;

het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

waarom u het niet eens bent met het besluit;uw handtekening. 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit.

Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen