Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 50862

Gepubliceerd op 11 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Bloemenbuurt-Oost, oa. Lijsterbesstraat (opheffen trottoir-parkeren) BWT-00119VKZ18

Logo 's-Gravenhage

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 17 juli 2018 ingekomen verzoek van de heer A. Vonk van het Ingenieursbureau

Den Haag, ingediend namens DSB/Opdrachtgeving van de gemeente Den Haag, tot het nemen

van een verkeersbesluit voor het opheffen van het trottoir-parkeren op enkele wegen in de wijk

omschreven als Bloemenbuurt-Oost (Lijsterbesstraat, Magnoliastraat, Begoniastraat, Klimopstraat,

Sneeuwklokjesstraat en Geraniumstraat);

gelet op het besluit van 8 april 2014, kenmerk SB 2014-969;

gelezen de op 31 juli 2018  ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk /-;

overwegende,

dat enkele straten in de wijk Bloemenbuurt-Oost heringericht worden waarbij tevens het parkeren

aan beide zijden van de weg mogelijk wordt gemaakt door middel van de aanleg van parkeerstroken,

zodat de bestaande regeling van trottoir-parkeren dient te worden opgeheven en het bovengenoemde

verkeersbesluit kan worden ingetrokken, dit betreft weggedeelten van de Lijsterbesstraat,

Magnoliastraat, Begoniastraat, Klimopstraat, Sneeuwklokjesstraat en Geraniumstraat;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade voor de woonomgeving; dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en zijn gelegenbinnen de bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN: te verwijderenregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) op de onderstaande weggedeelten in dewijk omschreven als Bloemenbuurt-Oost en op te heffen het trottoir-parkeren, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening: -  Lijsterbesstraat, even zijde, tussen Lijsterbesplein en Lijsterbesstraat 151/153; -  Magnoliastraat, tussen Irisplein en Vogelkersstraat;-  Begoniastraat, beide zijden, tussen Goudsbloemlaan en Anjelierstraat; -  Begoniastraat, even zijde, tussen Anjelierstraat en Rozenstraat; -  Klimopstraat, beide zijden, geheel;   -  Sneeuwklokjesstraat, aan de overzijde van de huisnummers 8 t/m 16d; -  Geraniumstraat, even zijde, geheel;  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers- maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;  dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij de Dienst Stadsbeheer, Handhavingsorganisatie/Vergunningen en Handhaving, Loudonstraat 95, Den Haag; Burgemeester en wethouders van Den Haag,Namens dezen:Teamhoofd Vergunningen,M. van der Linden Afdruk aan: 1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Segbroek1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO/ afdeling Verkeer en Infrastructuur (SecretariaatVerkeer@denhaag.nl)   BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.  

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl