Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2018, 50826Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN SELECTIEBESLUIT ‘VERSTERKEN 150 KV-NET HAPS-BOXMEER’

Logo Cuijk

 

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer’ ter inzage wordt gelegd.

Het plangebied ligt ten zuiden van Haps, bij het bestaande 150 kV-station Haps. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding en de afkoppeling van de bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding bij station Haps in de richting van Boxmeer.

Vanwege de archeologische verwachtingswaarde voor het terrein is er onderzoek uitgevoerd. Het voorgelegde rapport voldoet aan het beleid en de normeringen. De conclusie van het rapport, dat er geen archeologisch waardevolle sporen meer aanwezig zijn in het plangebied, wordt onderschreven. Burgemeester en wethouders hebben daarom het selectiebesluit genomen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.

ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het selectiebesluit liggen zes weken ter inzage van 12 september 2018 tot en met 23 oktober 2018. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Cuijk tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer: NL.IMRO.1684.18BP150KVHAPS-ON01.

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Harmsen, afdeling Ontwikkeling, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

Cuijk, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van Cuijk