Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 50752Overig

Bekendmaking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 7 september 2018, nr. IENW/BSK-2018/177978, aan de Rijnscheepvaart in verband met de vervanging van verwijzingen in het Rijnvaartpolitiereglement 1995 naar het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 door verwijzingen naar de Europese standaard ES-TRIN (Bekendmaking aan de Rijnscheepvaart nr. 2/2018)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 1.22, derde lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 en het op 7 december 2017, door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen protocol 2017-II-19;

MAAKT BEKEND:

ARTIKEL I

De volgende op grond van artikel 1.22, derde lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 bekendgemaakte tijdelijke artikelen van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 worden met ingang van 7 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 als volgt gewijzigd:

A

Het laatstelijk bij protocol 2015-II-16 tijdelijk vastgestelde artikel 1.07 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel d, wordt ‘het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ vervangen door ‘ES-TRIN’.

2. In het vijfde lid wordt ‘artikel 22.01 van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ vervangen door ‘artikel 27.01 van ES-TRIN’.

B

In het laatstelijk bij protocol 2015-II-15 tijdelijk vastgestelde artikel 1.10, eerste lid, onderdeel ad, wordt ‘onder 1.4.8 van Bijlage T van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ vervangen door ‘in bijlage 8, onder 1.4.8, van ES-TRIN’ en ’artikel 8b.03, eerste lid, van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ door ‘artikel 30.03, eerste lid, van ES-TRIN’.

C

In het laatstelijk bij protocol 2015-I-7 gewijzigde artikel 15.06 wordt in het eerste en tweede lid ‘Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ vervangen door ‘ES-TRIN’.

ARTIKEL II

De volgende op grond van artikel 1.22, derde lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 bekendgemaakte tijdelijke artikelen van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 worden met ingang van 7 oktober 2018 tot en met 30 november 2020 als volgt gewijzigd:

A

Het laatstelijk bij protocol 2017-I-9 tijdelijk vastgestelde artikel 1.08 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt ‘artikel 11.02, vierde lid, van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ vervangen door ‘artikel 14.02, vierde lid, van ES-TRIN’.

2. In het zesde lid wordt ‘artikel 10.05, tweede lid, van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ vervangen door ‘artikel 13.08, tweede lid, van ES-TRIN’.

B

In het laatstelijk bij protocol 2017-I-9 tijdelijk vastgestelde artikel 7.01, vijfde lid, wordt ‘overeenkomstig artikel 10.02, tweede lid, onderdeel d, van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 13.02, derde lid, onderdeel d, van ES-TRIN’.

ARTIKEL III

Deze bekendmaking wordt aangehaald als: Bekendmaking aan de Rijnscheepvaart nr. 2/2018.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Met deze bekendmaking worden de bijlagen 2 en 3 van protocol 2017-II-19 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) geïmplementeerd. Hierin wordt een aantal artikelen1 van tijdelijke aard uit het Rijnvaartpolitiereglement 1995 (Rpr) gewijzigd. De wijzigingen bestaan uit vervanging van verwijzingen naar het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (RosR) door verwijzingen naar editie 2017/I van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). In ES-TRIN zijn de uniforme technische voorschriften vastgelegd die noodzakelijk zijn om de veiligheid van binnenschepen te waarborgen. De standaard omvat de geharmoniseerde voorschriften van de Europese richtlijn 2006/87/EG van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2006, tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad, alsmede van de voorschriften van het RosR.

De CCR en de EU hebben gezamenlijk besloten om ES-TRIN 2017/1 met ingang van 7 oktober 2018 op gecoördineerde wijze in werking te laten treden door in hun respectieve wettelijke kaders naar de standaard te verwijzen. De CCR heeft bij Besluit 2017-II-20 besloten het RosR aan te passen en daarin naar ES-TRIN 2017/1 te verwijzen. De wijzigingen in artikel 1 zijn van kracht tot en met 30 november 2018 omdat dan de betreffende artikelen van tijdelijke aard worden omgezet in definitieve wijzigingen van het Rpr. De wijzigingen in artikel 2 zijn van kracht tot en met 30 november 2020.

Vaste verandermomenten

Aangezien de inwerkingtredingsdatum bij internationaal besluit van de CCR is vastgesteld zijn de vaste verandermomenten voor regelgeving niet van toepassing.

Administratieve en overige lasten voor burgers en bedrijven

De bekendmakingen betreffen louter wetstechnische maatregelen en brengen geen administratieve of overige lasten voor burgers en bedrijven met zich mee.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

De meest recente wijzigingen van de betreffende artikelen:

artt. 1.07 en 1.10, eerste lid, onder ad: zie Bekendmaking aan de Rijnscheepvaart nr. 1/2016;

art. 15.06: zie Bekendmaking aan de Rijnscheepvaart nr. 2/2015;

artt. 1.08 en 7.01, vijfde lid: zie Bekendmaking aan de Rijnscheepvaart nr. 1/2017.