Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2018, 50685VerkeersbesluitenGemeente Nuth - Verkeersbesluit – Aanpassing ontwerp lus Leeuwerweg i.h.k.v. aanleg Buitenring Parkstad Limburg – Vaesrade

Logo Nuth

Z.22880 INT.23361

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarbor­gen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 lid 1 en 2), is het gewenst om na gereedkomen van de aanleg Buitenring Parkstad Limburg diverse verkeersmaatregelen in te stellen die aansluiten op de geheel vernieuwde (verkeers-)omgeving in Vaesrade.

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

Dat de Provincie Limburg middels het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 2012 heeft besloten tot de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL);Dat de verkeerssituaties in de directe omgeving van de BPL wezenlijk anders worden, en daardoor nieuwe verkeersmaatregelen zijn gevraagd;Dat onder andere de aanleg van de ‘lus Leeuwerweg’ is voorzien;Dat de lus Leeuwerweg en de weg Kathagen die daarop aansluit in het gemeentelijk wegencategoriseringsplan zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van 80km/u;Dat conform het huidige bebordingsplan de weg ter hoogte van de lus wordt voorzien van een adviessnelheid 50km/h;Dat tijdens de uitwerking van het definitief ontwerp van de Leeuwerweg echter is geconstateerd dat de PIP- en verkeersgrens verkeerd zijn geprojecteerd;Dat zowel de PIP- als de verkeersgrens vanuit het referentie ontwerp op grondeigendom van ProRail (Rail Infratrust B.V.) geprojecteerd staan;Dat als gevolg hiervan het oorspronkelijke ontwerp niet binnen de beschikbare projectgrenzen gerealiseerd kan worden;Dat ten gevolge van deze constatering een drietal alternatieve ontwerpen zijn gemaakt;Dat na ambtelijke en bestuurlijke afweging een bochtstraal van R=57,5m zal worden toegepast; Dat dientengevolge extra verkeersmaatregelen moeten worden getroffen zoals waarschuwingsborden, bochtschilden en aan lagere adviessnelheid van 50km/u naar 40km/u;Dat in Kathagen op wegvakniveau een 60km/u-regime wordt ingesteld en ter hoogte van de lus Leeuwerweg een lagere adviessnelheid van 40km/u;Dat hierdoor een aaneenschakeling van verschillende snelheidsregimes ontstaat;Dat i.h.k.v. herkenbaarheid en continuïteit het wenselijk is om eenduidige maatregelen te treffen, waaronder een sluitend snelheidsregime;Dat door de voorgaande heroverweging t.a.v. het ontwerp lus Leeuwerweg de verkeersfunctie van het wegvak Kathagen in een ander daglicht komt te staan;Dat door het instellen van een verlaagde maximum snelheid van 60km/u over heel Kathagen t/m de bebouwde komgrens Vaesrade wenselijk is;De wegen waarop deze verkeersmaatregelen worden getroffen zijn in beheer bij de gemeente Nuth;De bebording (zoals weergegeven op bijgevoegde overzichtstekening) zal per gereedkoming Lus Leeuwerweg (ca. eind 2018) worden geplaatst door de aannemer Boskalis Nederland Infra BV van de Provincie Limburg als zijnde opdrachtgever realisatie BPL.

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Taakaccenthouder Verkeer Brunssum/Landgraaf van de Politie Limburg. De politie heeft ingestemd met bovengenoemde verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Ook is vanwege de gemeentegrensoverschrijdende gevolgen van het besluit overleg geweest met de provincie Limburg.

Belangenafweging

Met de belangen van de in de omgeving gevestigde bedrijven en de bewoners van Vaesrade is, vanuit het PIP 2012, in voldoende mate rekening gehouden (want verbeterde verkeersveiligheid door lagere maximum snelheid) en betreft het nu voorliggende verkeersbesluit een formele invulling daarvan. Belanghebbenden worden niet onevenredig benadeeld door het treffen van de maatregel en er ontstaat geen onduidelijke verkeerssituatie.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

  • 1.

    door middel van plaatsing van de borden A0160zb, A0260ze, A0440 en A0540 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 diverse verkeersmaatregelen in te stellen in de Leeuwerweg, Kathagen en Thullerweg in het kader van de aanleg BPL per gereedkoming aanleg lus Leeuwerweg (ca. eind 2018) en zoals weergegeven op bijgevoegde overzichtstekening.

Nuth, 5 september 2018

Burgemeester en wethouders van Nuth

Namens deze,

I.M.N. Nijsten

Coordinator Cluster Beheer Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Publicatie

De bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW, op 7 september 2018 in de Staatscourant. Daarnaast ligt het verkeersbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij afdeling Wonen & Bouwen (aan het loket).

Bezwaar

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken, ingaande de dag nadat het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden voor het bezwaar. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, te worden bijgevoegd.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.