Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2018, 49587VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Poelenburgplantsoen Heemskerk

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders hebben op 27 augustus 2018 besloten om:

 

Overwegende:

 • dat de PC Hooftstraat een voor het openbaar verkeer openstaande weg is die bij de gemeente in beheer is;

 • dat een bewoner van het Poelenburgplantsoen te Heemskerk, bij ons een aanvraag heeft ingediend voor een gehandicaptenparkeerplaats;

 • dat wij op 12 februari 2002 beleidsregels hebben vastgesteld die van toepassing zijn op aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats en dat deze beleidsregels op 12 februari 2002 in nieuwsblad “De Kennemer” zijn gepubliceerd;

 • dat wij voor de exacte inhoud van deze beleidsregels dan ook naar ons bovenvermeld besluit verwijzen;

 • dat in ons besluit van 12 februari 2002 is bepaald dat iemand voor een gehandicaptenparkeerplaats als bestuurder in aanmerking komt als de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder die voor een termijn van vijf jaar is verleend;

 • dat deze bewoner in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder die voor een termijn van vijf jaar is verleend zodat voor deze bewoner een gehandicaptenparkeerplaats kan worden gereserveerd;

 • dat aanwijzing van de betreffende gehandicaptenparkeerplaats is geschied in overleg met de aanvrager;

 • Over dit besluit is overleg gevoerd met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemandateerde van de politie;

 • dat de parkeerplaats wordt voorzien van een symbooltegel in het parkeervak;

 • gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUITEN

door het plaatsen van een bord volgens model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord met kentekenaanduiding, in een parkeervak bij de woning aan de PC Hooftstraat, zoals is aangegeven op de bijbehorende tekening, ten behoeve van de aanvrager, nabij Poelenburgplantsoen 55 alhier, een gehandicaptenparkeerplaats in te richten;

dat bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt door toezending van dit besluit aan de aanvrager en door publicatie van dit besluit in het digitale gemeenteblad en de Staatscourant.

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Indien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het besluit mee);

 • de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.