Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2018, 49530VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Europaweg Zuid en deel Overcingellaan

Logo Assen

2018 - 25990

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen voor de Europaweg ZZ en Overcingellaan . De reconstructie van Europaweg-zuid, het gedeelte tussen de Spoorstraat en Graswijk, is een onderdeel van het project Stadsboulevard. De Stadsboulevard is een van de deelprojecten van de FlorijnAs. In het kader van het FlorijnAs project Stadsboulevard wordt ter plaatse voorzien in een profiel met twee rijbanen met grotendeels elk één rijstrook, een fysieke middenberm en zijbermen en tussen Spoorstraat en Pelikaanstraat aan beide zijdes van de weg in tweerichtingen te berijden vrijliggende fietspaden. Het kruispunt Port Natalweg/Pelikaanstraat wordt ingericht als een voorrangsplein, waarbij de noord/zuid verbinding de doorgaande rijrichting betreft.

Crisis- en herstelwet

Dit besluit is ter uitvoering van de FlorijnAs. De FlorijnAs is aangemerkt als een lokaal project met nationale betekenis. De Stadsboulevard is een deelproject van de FlorijnAs. Hiervoor is onder de Crisis- en Herstelwet een structuurvisie vastgesteld op 27 oktober 2011. Voor alle te nemen besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de projecten binnen de FlorijnAs, geldt de gemeentelijke coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening. Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Het ontwerp-besluit met bijbehorende bijlagen heeft vanaf 21 juni 2018 voor een ieder zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen worden ingebracht, van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Besluit ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 september 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen en Handhaving in het stadhuis, Noordersingel 33. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden. De stukken kunt u ook raadplegen op www.assen.nl.

BESLUIT

Overeenkomstig op de bij dit besluit behorende situatieschets:

 • 1.

  Op de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets te verwijderen:

  • 1.

   haaientanden (verkeerstekens op het wegdek);

  • 2.

   onderbroken en doorgetrokken strepen (verkeerstekens op het wegdek);

  • 3.

   bord A1 van bijlage RVV 1990 (maximumsnelheid van 70)

  • 4.

   Bord C15 van bijlage RVV 1990 (gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen);

  • 5.

   bord G12a van bijlage RVV 1990 (verplicht fiets-/bromfietspad); 

 • 2.

  Op de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets aan te brengen:

  • 1.

   haaientanden (verkeerstekens op het wegdek);

  • 2.

   onderbroken en doorgetrokken strepen (verkeerstekens op het wegdek);

  • 3.

   bord B1 van bijlage RVV 1990 (voorrangsweg);

  • 4.

   bord B6 van bijlage RVV 1990 (stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende wegen);

  • 5.

   bord C4 van bijlage RVV 1990 (eenrichtingsweg);

  • 6.

   bord D2 van bijlage RVV 1990 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft);

  • 7.

   bord D5R van bijlage RVV 1990 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven);

  • 8.

   bord G11 van bijlage RVV 1990 (verplicht fietspad);

  • 9.

   bord L3b van bijlage RVV 1990 (bushalte).

Assen, 4 september 2018

Namens deze,

M. Rommers

Manager Eenheid Leefomgeving

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Vanaf de eerstvolgende dag na de dag van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

- diegenen die tijdig hun zienswijzen bij het College van naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen of niet tijdig zienswijzen bij het College naar voren hebben gebracht;

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150 9700 AD Groningen. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.