Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2018, 49528Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Parkeren’ en de Parkeernormennota Kampen

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen bekend dat met ingang woensdag 5 september 2018 bij de receptie in het stadhuis, gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan “Parkeren” en de Parkeernormennota Kampen ter inzage ligt.

 

Per 1 juli 2018 is de parkeereis uit de Bouwverordening vervallen. Deze parkeereis moet nu in bestemmingsplannen worden opgenomen. In dit parapluplan is een parkeereis opgenomen voor de gebieden binnen de gemeente waar nog geen parkeereis geldt.

 

In het parapluplan Parkeren wordt een soortgelijke parkeereis opgenomen zoals deze voorheen via de Bouwverordening gold. De hoofdregel is dat het parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er bij een nieuwe ontwikkeling toegevoegd moeten worden, is een dynamische verwijzing opgenomen naar het dan geldende parkeerbeleid, in dit geval de Parkeernormennota Kampen. In het beleid is ook geregeld in welke gevallen afgeweken kan worden van de hoofdregel dat het parkeren op eigen terrein moet worden gerealiseerd.

Inzage

U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991237-OW01.

 

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, of over de Parkeernormennota Kampen bij het college van B&W. Het adres is Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering.