Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2018, 48591VerkeersbesluitenGemeente Leiden, verkeersbesluit voor het instellen van een fietspad op de hoek van de 2e Binnenvestgracht en de Nieuwe Beestenmarkt

Logo Leiden

Situatietekening: 1479784

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

 

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

 

Overwegende dat:

 • de gemeenteraad van Leiden in december 2012 het “Uitvoeringsprogramma Bereikbaar Leiden” heeft vastgesteld;

 • In 2016 het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Lammermarkt in een uitvoeringsbesluit door de gemeenteraad is vastgesteld;

 • Dit ontwerp vooruitliep op een situatie waarbij, conform gemeentelijke mobiliteitsbeleid geen lijnbussen meer door de 2e Binnenvestgracht zouden rijden;

 • De invoering van deze aangepaste lijnvoering en routes echter nog niet is doorgevoerd, en lijnbussen naar verwachting de komende 2 a 3 jaar nog wel in één richting door de 2e Binnenvestgracht rijden;

 • Dit gegeven onvoldoende aandacht heeft gekregen tijdens de ontwerpfase;

 • Direct na openstelling van de 2e Binnenvestgracht geconstateerd werd dat fietsers komend vanaf de Steenstraat, in de binnenbocht van de 2e Binnenvestgracht in de verdrukking kwamen door busverkeer dat de andere kant op reed;

 • Hierdoor een acuut verkeersonveilige situatie is ontstaan;

 • Om die reden is besloten om direct een ‘bypass’ voor fietsers te realiseren, die door een kort stuk fietspad te maken over het trottoir, de binnenbocht van de 2e Binnenvestgracht kunnen ontwijken, om vervolgens ook beter aan te sluiten op het fietspad richting de Langegracht;

 • Gezien het feit dat dit nieuwe fietspad op een voor verkeer op de Nieuwe Beestenmarkt onverwachte plek aansluit, een voorrangsregeling wordt ingesteld, waarbij fietsers op het fietspad voorrang dienen te verlenen aan verkeer op de Nieuwe Beestenmarkt;

 • Dit fietspad ingesteld blijft tot het moment waarop geen bussen meer door de 2e Binnenvestgracht zullen rijden, waarna de maatregel ongedaan wordt gemaakt;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

 • nemen, gelet op voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 • 1.

  Een fietspad in de 2e Binnenvestgracht in te stellen door het plaatsen van bord model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voor zover tussen huisnummer 4 en de Nieuwe Beestenmarkt;

 • 2.

  Het verkeer op de Nieuwe Beestenmarkt voorrang te laten hebben op dit fietspad, door het plaatsen van bord model B06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW;

 • 3.

  deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening met kenmerk 1479784

 

Leiden, 22 augustus 2018

 

burgemeester en wethouders van Leiden,

namens dezen,

 

 

A. Baan

Teamleider Ontwerp en Mobiliteit

 

Bezwarenprocedure

Het verkeersbesluit is vanaf 24 augustus 2018 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Daarnaast kan in het stadhuis en bij het Stadsbouwhuis een papieren versie van het verkeersbesluit worden ingezien.

Tegen het genoemde besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk, ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit fietspad 2e Binnenvestgracht. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen