Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2018, 47724Verkeersbesluiten[verkeersbesluit uitvoeringsmaatregelen Vestdijk]

Logo Eindhoven

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven neemt een verkeersbesluit voor de volgende straten:

Emmasingel

Keizersgracht

Wal

Vestdijk

Hertogstraat

Tramstraat 

Wettelijk kader

Voor de volgende inrichtingselementen in het plan is een verkeersbesluit vereist:

- Instellen van doorstromingsvoorzieningen voor lijnbusverkeer op de Emmasingel, Keizersgracht en Wal

- Afsluiten Tramstraat voor doorgaand autoverkeer

- Tijdelijk opheffen busbaan op de Vestdijk (Kanaalstraat – Bleekstraat) en Hertogstraat 

Het gemeentebestuur is bevoegd tot het nemen van dit besluit. De basis hiervoor is artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994.De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

Aanleiding

Om een volgende stap te zetten naar een gezonde en aantrekkelijke stad gaat de gemeente de Vestdijk herinrichten. Volgens de huidige planning wordt er 3 september 2018 gestart met de werkzaamheden aan de Vestdijk. Om de bereikbaarheid van het centrum voor alle modaliteiten te waarborgen en de overlast te beperken, worden er in dit verkeersbesluit drie maatregelen getroffen:

- Instellen van doorstromingsvoorzieningen voor lijnbusverkeer op de Emmasingel, Keizersgracht en Wal

-Afsluiten Tramstraat voor doorgaand autoverkeerT

- ijdelijk opheffen busbaan op de Vestdijk (Kanaalstraat – Oude Stadsgracht Bleekstraat) en Hertogstraat 

Belangena fweging

De Emmasingel, Keizergracht en Wal zijn onderdeel van de Binnenring van Eindhoven en kennen momenteel nog een 50 km-regiem. De Tramstraat is een woonstraat en ligt binnen een 30 km-gebied. De Vestdijk en Hertogstraat zijn sinds de introductie van de praktijkopstelling Vestdijk onderdeel van een 30 km-gebied. Met de voorgestelde maatregelen stemmen we het gewenste verkeersgedrag af op de tijdelijke situaties zoals die ontstaan tijdens het uitvoeren van de herinrichtingswerkzaamheden aan de Vestdijk, Ten Hagestraat, Kanaaldijk en Hertogstraat.De Emmasingel, Keizersgracht en Wal hebben een functie als onderdeel van het kernnet voor het openbaar vervoer en een ontsluitende functie voor het centrumgebied en de bereikbaarheid van belangrijke parkeerlocaties. De Tramstraat is een woonstraat en bedoeld voor de ontsluiting van de omliggende buurt. Vestdijk en Hertogstraat zijn onderdeel van de Binnenring en hebben een ontsluitende functie voor het centrumgebied en de bereikbaarheid van belangrijke parkeerlocaties. De benoemde Binnenring straten zijn tevens onderdeel van het routenetwerk voor de hulpdiensten. De werkzaamheden op de Vestdijk hebben een grote impact op de bereikbaarheid van het centrum. Om de hinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken worden zowel voor de direct aanwonenden in de omgeving van het projectgebied als de betrokken stakeholders maatregelen genomen om de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. Deze maatregelen zijn onderdeel van het Bereikbaarheidsplan Vestdijk dat specifiek daarvoor wordt opgesteld en uitgevoerd. Enkele onderdelen daarvan zijn verkeersbesluitplichtig. Deze onderdelen zijn opgenomen in dit verkeersbesluit. 

Realiseren van doorstromingsmaatregelen voor de bus op Emmasingel – Keizersgracht-Wal

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de Vestdijk en Hertogstraat is er geen busverkeer mogelijk over de busbaan in zuidelijke richting. De buiten de werkgrens beschikbare ruimte wordt ingezet voor de bereikbaarheid van de aanliggende panden (bewoners en expeditieverkeer in zuidelijke richting) en fietsverkeer (in zowel noordelijke als zuidelijke richting). Hierdoor is het niet mogelijk om hoogfrequent bussen te laten rijden over de Vestdijk.Als alternatieve route is de westelijke binnenring beschikbaar. Vanaf de Emmasingel wordt de rechterrijstrook grotendeels ingesteld als busbaan. Uitzondering hierop vormt het wegvak voor het Fens-terrein. Zo ontstaat een veiliger situatie waarbij auto’s die rechtsaf slaan niet én de busbaan én het fietspad over hoeven te steken.  Daarnaast rijden op het kruispunt met de Grote Berg de bussen mee met het rechtdoor doorgaande autoverkeer. Hiervoor voegen de bussen in, waarvoor een kruismarkering wordt aangebracht.  Na het kruispunt met de Grote Berg is er op de Wal een busbaan ingesteld. Deze voegt – vanaf de verkeerslichten op het Stadhuisplein -vóór de oversteek met de Bilderdijklaan samen tot één rijstrook.De genoemde maatregelen zijn van kracht voor de gehele uitvoeringsperiode van de werkzaamheden aan Vestdijk – Hertogstraat en worden dus voorafgaand daaraan eind augustus uitgevoerd. De versmalling van de Wal vanaf het Stadshuisplein  is definitief. Dit voorjaar heeft er een verkeersveiligheidsschouw plaatsgevonden op de oversteek Bilderdijklaan (Slowlane). Daarin is geconcludeerd dat de twee opstelstroken voor rechtdoor bij de verkeerslichten op het Stadhuisplein leiden tot ‘race gedrag’. Hierdoor wordt er in dit verkeersbesluit gekozen om definitief maar één rijstrook rechtdoor in te stellen. 

Afsluiten van de Tramstraat voor doorgaand autoverkeer

Tijdens de Praktijkopstelling Vestdijk is gebleken dat door de genomen verkeersmaatregelen de Tramstraat wordt belast met ongewenst doorgaand verkeer. Met stakeholders en omwonenden is overlegd of en wanneer aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In het Bereikbaarheidsplan Vestdijk is in ieder geval vastgesteld dat bij uitvoering van de werkzaamheden voor de eerste fasen Vestdijk (18 Septemberplein – Kanaalstraat) aanvullend een afsluiting van de Tramstraat voor doorgaand autoverkeer een gewenste maatregel is. Deze afsluiting vindt plaats door afsluiting middels een paal net ten noorden van de aansluiting met de Hubert Seijssemaeckerstraat . Voor de bereikbaarheid van het gedeelte Tramstraat tussen Hubert Seijssemaeckerstraat en Dommelstraat is dan tijdelijk opheffing van het eenrichtingverkeer in dit wegdeel en de Dommelstraat  (Dommel – Tramstraat) noodzakelijk. 

Tijdelijk opheffen van de busbaan op de Vestdijk (Kanaalstraat –  Oude Stadsgracht) en Hertogstraat

Om tijdens de periode van werkzaamheden aan de Vestdijk (19 Septemberplein – Ten Hagestraat) en Kanaalstraat voldoende afvoermogelijkheden te hebben voor centrumuitgaand verkeer wordt in deze periode de busbaan in zuidelijke richting opgeheven en opengesteld voor autoverkeer. Dit kan relatief eenvoudig omdat enerzijds al het busverkeer in zuidelijke richting tijdens de werkzaamheden plaatsvindt via Emmasingel-Keizersgracht-Wal.  Anderzijds is bij de geregelde kruisingen er al sprake van een gecombineerd gebruik door auto en busverkeer op de beschikbare rijruimte en zijn daar ook de verkeerslichten op ingesteld. Vanuit de Oude Stadsgracht mag autoverkeer namelijk al in zuidelijke richting rijden tot aan de Geldropseweg. Vanaf het Hertog Hendrik van Brabantplein is er al gecombineerd gebruik door bussen en overig autoverkeer van de beschikbare rijstrook. Het betreft dus het openstellen van de rechtsafbeweging voor autoverkeer vanuit de Ten Hagestraat op de Vestdijk en het gebruik van de busbaan in het vervolg daarvan tot aan de Oude Stadsgracht en het gebruik van de busbaan Hertogstraat tussen Geldropseweg en Hertog Hendrik van Brabantplein. Bij de aansluiting Ten Hagestraat-Vestdijk is wel een tijdelijk aanpassing van de verkeerslichteninstallatie nodig.  

Samenspraak

Sinds najaar 2016 loopt er een intensief samenspraaktraject met de stad en direct betrokken stakeholders over de beoogde herinrichting van de Vestdijk-Hertogstraat. O.a. via diverse discussie- en informatiebijeenkomsten, bilaterale overleggen en middels de projectwebsite www.eindhoven.nl/vestdijk.  De genoemde busroutemaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn in samenspraak opgesteld met vervoersmaatschappij Hermes/Connexxion en voorts besproken in het Centraal Verkeers Overleg van 7 juni 2018 waaraan politie, hulpdiensten, Fietsersbond, Rover/OVO, PGE, stadstoezicht, Hermes en taxi- en vervoersbranche deelnemen.  De situatie in en mogelijke maatregelen voor de Tramstraat zijn als resultaat van de monitoring van de Praktijkopstelling Vestdijk besproken met stakeholders en omwonenden op bijeenkomsten op 24 oktober 2017, 30 november 2017, 15 maart en 4 juni 2018.  Het tijdelijk gebruik van de bestaande busbaan als omleidingsroute voor uitgang autoverkeer in zuidelijke richting is onderdeel van het Bereikbaarheidsplan Vestdijk dat wordt opgesteld en uitgevoerd om de hindergevolgen van de werkzaamheden te beheersen en de bereikbaarheid van het centrum te kunnen blijven garanderen. Daarvoor zijn bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van stakeholders en omwonenden alsook die vanuit de hulpdiensten, Fietsersbond, Hermes, taxibranche op 30 mei 2018 en 4 juli 2018.  Naast de bovenstaande procesonderdelen daar waar er behoefte aan was, zijn nog één-op-één gesprekken gevoerd.  

Advies politie 

De politie ziet erop toe dat de verkeersregels worden nageleefd. Daarom is het plan ook met haar besproken. Zij is akkoord met dit besluit.   

Besluit

De volgende beslispunten zijn voor het instellen van doorstroommaatregelen voor de bus op de Emmasingel, Keizersgracht en Wal voor de duur van de uitvoering van de werkzaamheden busroute via de Vestdijk, uitvoeringsperiode 3 september 2018 t/m begin 2020 (zie VKB-20180010).

- Instellen van een busopstelstrook voor de kruising Emmasingel – Willemstraat

-Instellen van een busstrook op de Keizersgracht na de uitgang van parkeerterrein Fens tot en met de bushalte aan de Keizersgracht ter hoogte van de huisnummers 8, 10 en 12

- Instellen van een busstrook op de Wal vanaf de Grote Berg tot aan de ingang van de parkeergarage Stadskantoor 

De volgende beslispunten zijn voor afsluiten van de Tramstraat voor doorgaand autoverkeer gedurende de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden op de Vestdijk (18 Septemberplein – Kanaalstraat) , uitvoeringsperiode 3 september 2018 t/m begin februari 2019, (zie VKO-20170094).

-Plaatsen van een fysieke afsluiting voor motorvoertuigen ter hoogte van Tramstraat nr 18.

-Plaatsing van het bord doodlopende weg (L08) met onderbord ‘m.u.v. fietsers’

-Het opheffen van het eenrichtingverkeer in de Tramstraat voor het gedeelte Dommelstraat - Hubert Seijssemaeckerstraat;

-verwijderen borden C02 en C03 Het opheffen van het eenrichtingsverkeer in het gedeelte Parklaan en Dommelstraat tot aan de Tramstraat;

- verwijdering van de borden C02Het handhaven van het inrijverbod voor Dommelstraat vanaf de richting Stationsweg-Parklaan:

-plaatsing van het bord C01met onderbord ‘uitgezonderd fietsers, uitgezonderd bestemmingsverkeer’.

- Gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen op de Tramstraat ter hoogte van parkeerterrein supermarkt Jan Linders.

- Vooraankondingsborden met de aanduiding gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen ter hoogte van Kanaalstraat – kerkplein Tramstraat  

 

De volgende beslispunten zijn voor het tijdelijk opheffen van de busbaan op de Vestdijk (Kanaalstraat – Oude Stadsgracht) en Hertogstraat gedurende de uitvoeringsperioden van de werkzaamheden aan de Vestdijk (18 Septemberplein – Kanaalstraat) en die aan de Kanaalstraat, uitvoeringsperiode  3 september 2018 t/m begin mei 2019  (zie  VKB-20180009)

- Opheffen van het eenrichtingsverkeer ‘uitgezonderd fietsers en lijnbussen’ op de Vestdijk (Ten Hagestraat en de Oude Stadsgracht);

- verwijderen bord C02 en onderborden

- Het opheffen van de busbaan op de Hertogstraat (Gedropseweg – Hertog Hendrik van Brabantplein;

- verwijderen bord F13 en F14Het opheffen van de verplichte rijrichtingen bij de aansluiting Vestdijk Geldropseweg;

- het verwijderen van bord D7 en onderbord ‘uitgezonderd lijnbussen en fietsers’ 

De maatregelen zijn aangegeven op tekeningen  VKB-20180010 , gedateerd 4 juli 2018VKO-20170094, gedateerd 4 juli 2018VKB-20180009, gedateerd 6 juli 2018 

De fasering van de werkzaamheden Vestdijk – Hertogstraat – Kanaalstraat is weergegeven in de bijlage ‘fasering herinrichting Vestdijk – Hertogstraat – Kanaalstraat van 29 juni 2018 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na publicatie van het besluit, schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

- de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan een belanghebbende, met een spoedeisend belang, binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.Het verzoek om een voorlopige voorziening moet voldoen aan dezelfde eisen als een bezwaarschrift.

Eindhoven, 14 aug. 18 

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,     

G.M. Swaans - van der Helmhoofd afdeling Verkeer en Milieu