Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 4755Ruimtelijke plannenOntwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Kalverstraat 168/170 en Voetboogstraat 7-11.

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat met ingang van 27 januari 2018 de ontwerpomgevingsvergunning voor de gebouwen Voetboogstraat 7-11 en  Kalverstraat 168-170 ter inzage zal liggen.

De ontwerpomgevingsvergunning is aangevraagd voor het geheel wijzigen en restaureren van de gebouwen Voetboogstraat 7-11 en  Kalverstraat 168-170 met behoud van bestemming daarvan tot winkel

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ter inzage

De ontwerpvergunning ligt met ingang van 27 januari 2018 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij:

Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam.

De locatie van de vergunning wordt verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0363.A1803PBSTD-OW01

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken aan het Algemeen bestuur van stadsdeel Centrum.

Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000AE Amsterdam, onder vermelding van : ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning Kalverstraat 168/170 en Voetboogstraat 7-11.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (020) 2564416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Amsterdam 26 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Amsterdam