Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 47428Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 augustus 2018, nr. IENW/BSK-2018/160293, houdende regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 173ff, eerste lid, 173gg, tweede lid, 173ll, tweede, derde en vierde lid, van het Reglement rijbewijzen;

BESLUIT:

§ 1 Begripsomschrijvingen:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

erkenning: erkenning als bedoeld in artikel 173ll van het Reglement rijbewijzen.

§ 2 Experimenteergemeenten

Artikel 2

Gemeenten als bedoeld in artikel 173ff, eerste lid, onderdeel c, van het Reglement rijbewijzen zijn: Alblasserdam, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hendrik Ido Ambacht, Hollands Kroon, Molenwaard, Papendrecht, Rotterdam, Sliedrecht, Utrecht en Zwijndrecht.

§ 3 Authenticatiemiddel

Artikel 3

Het authenticatiemiddel, bedoeld in artikel 173gg, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen, is DigiD op betrouwbaarheidsniveau substantieel.

§ 4 Eisen met betrekking tot de aanvraag van een erkenning

Artikel 4

Voor de aanvraag van een erkenning wordt gebruik gemaakt van een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld formulier.

§ 5 Erkenningseisen

Artikel 5

Een erkenning wordt verleend indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze aanvraagt:

 • a. als fotograaf is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, dan wel, bij vestiging buiten Nederland, in een soortgelijk register in het buitenland;

 • b. beschikt over software die naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer geschikt is voor het proces als beschreven in artikel 173ii, eerste en tweede lid, van het Reglement rijbewijzen; en

 • c. in staat is tot een naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer adequate uitvoering van het volledige proces als beschreven in artikel 173ii, eerste en tweede lid, van het Reglement rijbewijzen.

§ 6 Aan de erkenning verbonden voorschriften

Artikel 6

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

aanvrager: aanvrager als bedoeld in artikel 173ii, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen.

Artikel 7

 • 1. Een erkenning wordt verleend voor de duur van het experiment en is beperkt tot de activiteiten die plaatsvinden op de in de aanvraag opgegeven in Nederland gelegen locatie of locaties.

 • 2. In afwijking van het eerste lid strekt een erkenning zich tevens uit over activiteiten die plaatsvinden op locaties die na verlening van de erkenning door de erkende fotograaf aan de Dienst Wegverkeer zijn doorgegeven.

Artikel 8

 • 1. De erkende fotograaf:

  • a. voldoet aan de in artikel 5 genoemde eisen;

  • b. maakt gebruik van de door de Dienst Wegverkeer verschafte communicatiemiddelen om kenbaar te maken dat hij een erkende fotograaf is;

  • c. hanteert de software, bedoeld in artikel 5;

  • d. verwerkt geen gegevens van de aanvrager dan die welke nodig zijn voor de uitvoering van het proces als beschreven in artikel 173ii, eerste en tweede lid, van het Reglement rijbewijzen;

  • e. voert geen bewerkingen uit van een ten behoeve van de elektronische aanvraag van het rijbewijs gemaakte pasfoto die de identificatie van een persoon aan de hand van deze foto kan bemoeilijken;

  • f. maakt gebruik van een dataverbinding met de Dienst Wegverkeer op een door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze;

  • g. zendt de Dienst Wegverkeer slechts digitale foto’s die voldoen aan de acceptatiecriteria die zijn opgenomen in de bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 behorende fotomatrix en aan de volgende aanvullende eisen:

   • i. pixels: 901 x 1158;

   • ii. quality: 80%;

   • iii. bitdiepte van 24;

   • iv. fotoformaat: JPEG;

   • v. fotoformaatgrootte: maximaal 170 kilobyte; en

   • vi. fotoverhouding: 35 mm x 45 mm

  • h. zendt de Dienst Wegverkeer slechts digitaal vastgelegde handtekeningen die voldoen aan de volgende eisen:

   • i. een breedte/lengte verhouding van 3:1;

   • ii. pixels: 777 x 262;

   • iii. bitdiepte van 24;

   • iv. formaat: JPEG;

   • v. formaatgrootte: ca. 15 kilobyte; en

   • vi. geen witruimte als kader om de handtekening.

  • i. toont de aanvrager de digitale foto en de digitaal vastgelegde handtekening en vraagt de aanvrager toestemming deze, tezamen met het door de aanvrager opgegeven rijbewijsnummer en, eventueel, het e-mailadres van de aanvrager, te zenden aan de Dienst Wegverkeer;

  • j. vernietigt de gegevens van de aanvrager onmiddellijk na bevestiging van ontvangst door de Dienst Wegverkeer.

 • 2. Indien de erkende fotograaf op een bemande locatie de taak als beschreven in artikel 173ii, eerste en tweede lid, van het Reglement rijbewijzen, in zijn opdracht laat uitvoeren door een ander, verzekert de erkende fotograaf dat wordt voldaan aan de eisen die krachtens het Reglement rijbewijzen en deze regeling op hem rusten.

 • 3. Op iedere bemande locatie van de erkende fotograaf waarover de erkenning zich uitstrekt, zijn instructies aanwezig die betrekking hebben op de naleving van de eisen die krachtens het Reglement rijbewijzen en deze regeling op hem rusten. De erkende fotograaf of degene die in zijn opdracht de taak, bedoeld in artikel 173jj, eerste en tweede lid, uitvoert, kent deze instructies.

 • 4. De erkende fotograaf meldt wijzigingen in de bedrijfsactiviteit alsmede wijzigingen in de bedrijfsgegevens, voor zover deze van belang kunnen zijn voor de erkenning, onverwijld schriftelijk aan de Dienst Wegverkeer.

§ 7 Overige bepalingen

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

ALGEMEEN

1. Inleiding

Deze regeling bevat voorschriften betreffende de uitvoering van het Besluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen. Het gaat om de aanwijzing van gemeenten waar het experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen kan worden uitgevoerd, de aanwijzing van het authenticatiemiddel dat nodig is om elektronisch een aanvraag in te kunnen dienen en regels inzake de erkenning door de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW) van fotografen die ten behoeve van de elektronische aanvraag van een rijbewijs een digitale pasfoto van de aanvrager maken, een handtekening digitaal vastleggen en deze aan de RDW zenden.

2. Erkenning van fotograaf

Met de huidige technische ontwikkelingen en applicaties is het zeer eenvoudig om foto’s digitaal te bewerken. Dit kan tot gevolg hebben dat bij een aanvraag van een rijbewijs de persoon op de aangeleverde pasfoto bedoeld of onbedoeld niet op een realistische wijze is afgebeeld en daarmee de rijbewijshouder niet goed te identificeren is. Binnen het experiment is het om deze reden enkel toegestaan om de pasfoto voor het rijbewijs door een erkende fotograaf te laten maken. Deze erkende fotograaf zendt de foto vervolgens rechtstreeks via een beveiligde verbinding naar de RDW. De aanvrager van het rijbewijs kan dus niet zelf een foto bij de RDW aanleveren.

Een erkenning voor het digitaal vastleggen en aan de RDW verzenden van een pasfoto en handtekening ten behoeve van de elektronische aanvraag van het rijbewijs wordt aangevraagd door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich bedrijfsmatig bezighoudt met fotografie. Een erkenning kan worden aangevraagd voor de activiteiten op een of meer in Nederland gelegen locaties. Dit staat er niet aan in de weg dat buitenlandse fotografen een erkenning kunnen aanvragen om binnen Nederland aan het experiment deel te nemen. De aanvrager van een erkenning dient als fotograaf te zijn ingeschreven in het handelsregister, of een soortgelijk register in het buitenland. Hij dient te beschikken over software die naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer geschikt is voor het registreren en verzenden van een digitale foto en handtekening, en hij dient het proces van digitale registratie en verzending, als aangeduid in artikel 173ii, eerste en tweede lid, van het Reglement rijbewijzen te kunnen uitvoeren. Laatstgenoemde voorwaarde wordt, voordat tot erkenning wordt overgegaan, in de praktijk getest door de RDW. Na erkenning dient de fotograaf te blijven voldoen aan de erkenningseisen en aan eisen inzake de gehanteerde software en de gehanteerde dataverbinding met de RDW. Ook worden eisen gesteld aan de door de erkende fotograaf te verzenden digitale foto en digitaal vastgelegde handtekening. Tot slot dient de fotograaf de verwerkte gegevens onmiddellijk na de bevestiging van ontvangst door de RDW te vernietigen.

3. Toezicht

Op de naleving van de voorschriften die aan de erkenning zijn verbonden, wordt door de RDW toezicht gehouden. Dit houdt onder meer in dat wordt gecontroleerd of de door de erkende fotograaf aan de RDW gezonden gegevens aan de eisen van deze ministeriële regeling voldoen. Tevens kunnen toezichthouders van de RDW de locatie(s) van de erkende fotograaf bezoeken. Daarnaast kunnen in opdracht van de RDW zogeheten ‘mystery guests’ de erkende fotograaf als klant benaderen en de handelingen van de erkende fotograaf observeren. Dit kan nodig zijn om te kunnen beoordelen of de erkende fotograaf het proces van digitale registratie en verzending adequaat uitvoert. Het is immers mogelijk dat een fotograaf zich in het bijzijn van een toezichthouder altijd aan de voorschriften houdt, terwijl hij dat in de dagelijkse praktijk niet doet.

4. Overeenstemming met het Europese recht

De erkenning van fotografen voor het digitaal vastleggen en aan de RDW verzenden van een pasfoto en een handtekening ten behoeve van de elektronische aanvraag van het rijbewijs is een manier om wat betreft de elektronische aanvraag van het rijbewijs uitvoering te geven aan artikel 3, eerste lid, van richtlijn 2006/126/EG.1 Dit voorschrift bepaalt dat de lidstaten alle dienstige maatregelen nemen om vervalsing van rijbewijzen te voorkomen.

De erkenning van fotografen voor het digitaal vastleggen en aan de RDW verzenden van een pasfoto en een handtekening ten behoeve van de elektronische aanvraag van het rijbewijs is noodzakelijk om te verzekeren dat de foto die bij de elektronische aanvraag wordt overgelegd, overeenstemt met het uiterlijk van de aanvrager, zodat de kans op fraude bij de elektronische aanvraag van rijbewijzen wordt verminderd. De Europese Commissie is overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van richtlijn 2006/126/EG in kennis gesteld van het ontwerp van deze regeling.

Met betrekking tot de erkenning van de fotograaf worden geen andere eisen gesteld dan nodig om het proces van digitale registratie en verzending, als aangeduid in artikel 173ii, eerste en tweede lid, van het Reglement rijbewijzen op adequate en veilige wijze te kunnen uitvoeren. De locaties waarvoor erkenning wordt verleend moeten in Nederland zijn gelegen, omdat de RDW slechts in Nederland toezicht kan houden op de naleving van de aan de erkenning verbonden voorschriften.

5. Bedrijfseffecten en administratieve lasten

De gevolgen van de erkenning van fotografen wat betreft bedrijfseffecten en administratieve lasten zijn omschreven in de toelichting bij het Besluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen.

6. Consultatie

Deze regeling is op internet ter consultatie aangeboden. Dit heeft geleid tot een reactie. Een participant vraagt zich af hoe zal worden gewaarborgd dat fotografen de juiste vaardigheden bezitten met betrekking tot profiling om look-alike-fraude te voorkomen. Fotografen hoeven deze vaardigheden niet te hebben. Zij maken slechts een foto die ten behoeve van een elektronische aanvraag van een rijbewijs naar de RDW wordt gezonden. De toegezonden foto wordt door de RDW vergeleken met de in het rijbewijzenregister aanwezige foto. Identificatie van de aanvrager vindt plaats in het elektronische aanvraagproces en bij uitreiking van het rijbewijs.

Artikelsgewijs

Artikel 2

De aanwijzing van gemeenten waar dit experiment kan worden uitgevoerd is gebaseerd op een inventarisatie van gemeenten die zich bereid hebben verklaard tot deelname aan het experiment. Het gaat uit van voldoende landelijke spreiding, waardoor een goede afspiegeling van de Nederlandse gemeenten kan worden gewaarborgd.

Artikel 8

Iemand die voldoet aan de eisen uit ISO/IEC19794-5 voldoet ook aan de eisen van de fotomatrix.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen in werking treedt. Wegens de redenen die in de toelichting bij dat besluit zijn beschreven, wordt daarbij afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Richtlijn 2006/126/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, PbEU 2006, L 403.