Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 47379VerkeersbesluitenN344; verkeersbesluit wijzigen voorrang (brom-) fietspad in de gemeente Voorst

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2018-008804, D.D. 7 AUGUSTUS 2018

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het wijzigen van de voorrang op een (brom-)fietspad langs de N344 in de gemeente Voorst.

 

Aanleiding

De provinciale weg N344 ligt in de provincies Gelderland en Overijssel. In het kader van het project “stimuleren fietsgebruik corridor Apeldoorn-Twello-Deventer” worden langs het Gelderse deel van de N344 tussen Apeldoorn en Deventer (provinciegrens) maatregelen genomen om een snellere doorgaande fietsroute te realiseren. Op inloopavonden zijn hier vragen over gekomen van fietsers op de route. Nu er sprake is van vrijvallende middelen, doet zich de gelegenheid voor om aan deze vraag gehoor te geven.

 

Eén van de maatregelen is het wijzigen van de voorrang voor het (brom-)fietsverkeer op één locatie. Dit betreft de voorrang van de parallel aan de N344 gelegen (brom-)fietsoversteek op de aansluiting met de Hoge Worp in de gemeente Voorst (kilometer 53,4). In de huidige situatie is het parallel aan de N344 gelegen(brom-)fietspad ter hoogte van de aansluiting N344 - Hoge Worp uitgebogen en uit de voorrang vormgegeven. Het (brom-)fietsverkeer moet daardoor voorrang verlenen aan het gemotoriseerde verkeer op de Hoge Worp. Dit is conform de richtlijnen. Om de parallelle (brom-)fietsoversteek in de voorrang te plaatsen wordt het (brom-)fietspad dichter naar de rijbaan verplaatst.

 

Als wegbeheerder van de N344 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregel op deze locatie een verkeersbesluit te nemen.

 

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

 

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Voorst, de gemeente Deventer, de Cleantech Regio en met de korpschef van de Politie eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland.

 

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

- het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

- het voorkomen van grote snelheids- en richtingsverschillen;

- het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

 

De N344 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

 

Belangenafweging

In de huidige situatie moet het (brom-)fietsverkeer dat op aansluiting met de Hoge Worp (kilometer 53,4) gebruik maakt van de oversteekvoorziening parallel aan de N344, voorrang verlenen aan het verkeer op de Hoge Worp. Het (brom-)fietspad is zo ver uitgebogen dat de oversteek gezien moet worden als een solitaire oversteek.

 

In het kader van de verbetering van de fietscorridor langs de N344 tussen Deventer en Apeldoorn is het onder andere gewenst dat de voorrangssituatie ter plaatse van de (brom-) fietsoversteek wordt gewijzigd en het overstekende (brom-)fietsverkeer voorrang krijgt op het kruisende verkeer op de Hoge Worp. Het (brom-)fietspad wordt daarvoor verlegd zodat het dichter op de rijbaan komt te liggen en onderdeel uitmaakt van de N344. Dit draagt bij aan comfortverhoging voor de fietsers op de corridor.

Het aanpassen van de voorrang is één van de te nemen stappen naar een complete snelle fietsroute. De voorzieningen die getroffen worden voldoen aan de inrichtingseisen van een dergelijke route.

 

Om de veiligheid op de oversteek te vergroten wordt de bocht voor het afslaande verkeer van de N344 naar de Hoger Worp krapper gemaakt, zodat het autoverkeer met een lagere snelheid de oversteek nadert. Tevens komt de oversteek op een plateau te liggen en wordt de oversteek in rood asfalt uitgevoerd.

 

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N344 in de gemeente Voorst het volgende verkeersbesluit:

 

I. door het verwijderen van het bord model B6 van het RVV 1990 langs het (brom-) fietspad vóór de zijweg Hoge Worp (kilometer 53,4) en het verwijderen van de haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 voor de zijweg, de huidige status van het verlenen van voorrang door (brom-)fietsverkeer aan het verkeer op de zijweg in te trekken;

II. door het plaatsen van de borden model B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de Hoge Worp, vóór de (brom-)fietsoversteek, het verkeer op de Hoge Worp te verplichten om voorrang te verlenen aan de (brom-)fietsers op het (brom-)fietspad.

 

Ter inzage

De link naar het verkeersbesluit is vanaf 16 augustus te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.snelfietsroutesgelderland.nl/Apeldoorn-Deventer).

De tekst van het verkeersbesluit is vanaf 16 augustus 2018 te vinden op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt zaaknummer 2018-008804 als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 16 augustus t/m 27 september 2018 ter inzage bij de informatiebalie van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem en in het gemeentehuis van de gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello.

 

Instellen bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en brief dient duidelijk “bezwaarschrift N344; wijzigen voorrang (brom-)fietspad in de gemeente Voorst, zaaknummer 2018-008804” te worden vermeld.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een kopie of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

 

Diegene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

 

Hoogachtend,

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

 

mw. drs. E.A. Joosten