Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2018, 47273Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Oude Sporthal 't Spant Er te Bladel”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Oude Sporthal 't Spant Er te Bladel” ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een flexibel woongebied waarin maximaal 30 woningen opgericht mogen worden. Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente BDL01, sectie G, nummers 4435, 4437, 4438 en een gedeelte van de openbare ruimte binnen nummer 4436. Plaatselijk bekend als de oude sporthal ’t Spant Er aan de Annie M.G. Schmidtlaan 15 te Bladel.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 23 augustus tot en met 3 oktober 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPB1045OudeSporth-ONTW.

 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met mevrouw M.P.A. van Dijk van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.