Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2018, 47019VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning windturbine Sif-terrein, Tweede Maasvlakte

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1. Onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een windturbine en een windmeetmast op het Sif-terrein, Tweede Maasvlakte.

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag betreft de realisatie van één (1) windturbine en één (1) windmeetmast op het terrein van het bedrijf Sif op de Tweede Maasvlakte. Dit terrein is gelegen aan de Pieter van Vollenhovenweg 101, 3199 KV Maasvlakte Rotterdam. De voorgenomen windturbine krijgt een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van 220 meter, waarmee de tiphoogte maximaal 245 meter bedraagt. Het gaat hier om een prototype van een nieuwe generatie offshore windturbines. De windturbine krijgt een opgesteld vermogen van 12-14 MW.

Ter plaatse wordt ook een meetmast gerealiseerd ten behoeve van het doen van windmetingen. Deze meetmast wordt maximaal 135 hoog.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt van vrijdag 17 augustus 2018 tot en met donderdag 27 september 2018 ter inzage bij:

- Gemeente Rotterdam. Bij het Cluster Stadsontwikkeling (na telefonische afspraak: 010 - 489 6360 of 010 - 489 5241.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij “Berichten uit uw buurt”.

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn, die loopt van vrijdag 17 augustus 2018 tot en met donderdag 27 september 2018, kunt u over dit voornemen schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouder van Rotterdam door tussenkomst van Stadsontwikkeling/afdeling Bouw- en Woningtoezicht/Team JZ, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.18.06.00317.

 

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010-4896360 of 010-4895241 bellen.

 

Rotterdam, 15 augustus 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd