Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalStaatscourant 2018, 46947Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vijfhuizenberg - Hulsdonk

Logo Roosendaal

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf maandag 27 augustus 2018, gedurende zes weken ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 juni 2018 vastgestelde bestemmingsplan Vijfhuizenberg - Hulsdonk (NL.IMRO.1674.2094VIJFHUIZENBERG-0401).

Gedurende de bovenvermelde termijn van de terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt, alsmede door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroep kan gedurende de hierboven aangegeven termijn worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Voor nadere informatie: Team RO - Realisatie, mevr. Paula de Waal, tel. 14 0165, e-mail p.de.waal@roosendaal.nl. of bij de receptie, tel. 14 0165.

Roosendaal, 24 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Mr. J.M.L. Niederer, burgemeester.

R.E.C. Kleijnen, secretaris.