Bestemmingsplan ‘Midwolda-Oostwold’

Logo Oldambt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Midwolda-Oostwold op 16 juli 2018 door gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Deze publicatie volgt uit artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

De betreffende wijzigingen zijn opgenomen in het raadsbesluit.

Het bestemminsplan ligt voor een ieder vanaf 16 augustus 2018 voor een termijn van 6 weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten tijdens de openingstijden van het Klanten Contact Centrum.

Het bestemmingsplan is ook in te zien via www.gemeente-oldambt onder actueel, bekendmakingen.

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl

U kunt het bestemmingsplan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen.

De plancode van het bestemmingsplan ‘Midwolda-Oostwold’ is:

NL.IMRO.1895.21BP0001-0401.

Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

Er staat voor belanghebbenden de mogelijkheid om gedurende 6 weken vanaf de datum van ter inzagelegging beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Belanghebbenden zijn degene die zienswijzen tegen het betreffende ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbenden zijn degenen die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om te reageren op het ontwerp bestemmingsplan

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat een beslissing op verzoek is genomen.

 

Winschoten, 15 augustus 2018

Naar boven