Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2018, 4636Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 januari 2018, nr. MinBuza-2018.40694, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Subsidie in het kader van Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies1 wordt verleend in twee ronden.

  • 2. Voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2018 geldt een subsidieplafond van € 5 miljoen voor het ondersteunen van Nederlandse MKB-ondernemingen die zich richten op nieuwe activiteiten in zowel opkomende als ontwikkelde markten. Het subsidieplafond voor de eerste ronde bedraagt de helft van het jaarplafond. Indien het plafond voor de eerste ronde niet volledig wordt uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het plafond voor de tweede ronde.

  • 3. Voor activiteiten in ontwikkelingslanden geldt vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2018 een subsidieplafond € 4 miljoen. Indien het plafond voor de eerste ronde niet volledig wordt uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het plafond voor de tweede ronde.

  • 4. Aanvragen voor een subsidie in het kader van Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies worden ingediend met gebruikmaking van een door de Minister vastgesteld middel en voorzien van de daarbij vereiste bijlagen, voor de eerste ronde vanaf 1 februari 2018 tot en met 29 maart 2018, 15.00 uur Nederlandse tijd, voor de tweede ronde vanaf 9 augustus 2018 tot en met 21 september 2018, 15.00 uur Nederlandse tijd.

  • 5. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste voldoen aan de maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Namens deze, De Directeur-generaal Internationale Samenwerking, C. Rebergen De Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen M. van den Berg