Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2018, 4636Besluiten van algemene strekking

Rectificatie subsidieplafond DHI 2018

In het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 januari 2018, nr. MinBuza-2018.40694, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies) (Stcrt. 4636) is in artikel 1, derde lid, na de eerste volzin per abuis de volgende volzin weggevallen: Het subsidieplafond voor de eerste ronde bedraagt de helft van het jaarplafond.