Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2018, 45560VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen omgeving Markant/Tuinstraat/Schoolpad in Dedemsvaart

Logo Hardenberg

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg;

 

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op het delegatie- en mandaatbesluit "Nadere regeling delegatie en mandaat 2001" van de gemeente Hardenberg van 2001; het besluit onder mandaat en -volmacht Algemeen Directeur Bestuursdienst Ommen Hardenberg betreffende aan hem gemandateerd en in volmacht gegeven bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem is gedelegeerd.

Overwegende:

- dat het Masterplan Centrum Dedemsvaart zijn voltooiing nadert;

- dat als onderdeel van het Masterplan op een gedeelte van de Tuinstraat het gebouw Markant gebouwd is;

- dat het hierdoor voor gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk is om via de Tuinstraat naar de Markt te rijden;

- dat het voor voetgangers wel mogelijk blijft om via de Tuinstraat de Markt te bereiken;

- dat om oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte te voorkomen, langs de Markant een verplicht voetpad is ingesteld;

- dat in het kader van het Masterplan Centrum Dedemsvaart het Schoolpad is opengesteld is voor gemotoriseerd verkeer;

- dat de Tuinstraat via het Schoolpad nu een verbinding vormt tussen de Julianastraat en het parkeerterrein achter de Markt;

- dat de openbare ruimte rondom de Markant, de Tuinstraat en het Schoolpad (her)ingericht zijn;

- dat door deze wijziging in de verkeersstructuur en de (her)inrichting van de openbare ruimte een aantal verkeersmaatregelen genomen dienen te worden;

- dat door de openstelling van het Schoolpad de parkeerschijfzone centrum Dedemsvaart een nieuwe entree krijgt;

- dat het parkeerterrein achter de Baron geen onderdeel is van de parkeerschijfzone centrum Dedemsvaart;

- dat de zonegrens van de parkeerschijfzone centrum Dedemsvaart daarom gelegen is ter hoogte van de entree van het Schoolpad vanaf het parkeerterrein achter de Baron;

- dat de nieuw gerealiseerde openbare parkeerplaatsen aan het Schoolpad hiermee binnen de parkeerschijfzone centrum Dedemsvaart vallen;

- dat binnen een parkeerschijfzone alleen toegestaan is te parkeren binnen de parkeervakken;-

- dat de parkeerverboden in de Tuinstraat en het Schoolpad hierdoor overbodig zijn;

- dat de parkeerverboden door de herinrichting van de Tuinstraat en het Schoolpad eveneens geen functie meer hebben en ingetrokken kunnen worden;

- dat na openstelling van het Schoolpad in eerste instantie éénrichtingsverkeer in de Tuinstraat en het Schoolpad ingesteld was;

- dat aan het Schoolpad inmiddels nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd zijn;

- dat aan het Schoolpad eveneens een aantal (privé) uitritten gelegen zijn;

- dat door het opheffen van het éénrichtingsverkeer de bereikbaarheid van deze parkeerplaatsen en uitritten verbetert wordt;

- dat door de herinrichting van het Schoolpad geen fysieke belemmeringen meer zijn om dit éénrichtingsverkeer op te heffen;

- dat het college in het collegebesluit met kenmerk: 2253246 daarom besloten heeft het éénrichtingsverkeer op het Schoolpad en de Tuinstraat op te heffen;

- dat voor het opheffen van het éénrichtingsverkeer wel is afgesproken een snelheidsremmende maatregel te realiseren ter hoogte van de overgang van het Schoolpad naar het parkeerterrein achter de Baron;

- dat daarnaast de aansluiting van het parkeerterrein achter de Baron op de Prins Bernhardstraat vormgegeven wordt door middel van een inritconstructie;

- dat deze maatregelen genomen worden om te hard rijden door jeugd van de hangplek op het parkeerterrein achter de Baron voorkomen wordt;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de Wvw 1994 strekken tot:

o het verzekeren van de veiligheid op de weg;

o het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen.

Besluit:

1. het instellen van een voetpad langs het nieuwe gebouw de Markant, op de voormalige Tuinstraat, door middel van het plaatsen van bord G7, uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

a. Tuinstraat, ter hoogte van entree vanaf de Markt;

b. Tuinstraat, ter hoogte van het kruispunt Schoolpad-Tuinstraat;

2. het aanbrengen van een entree van de parkeerschijfzone centrum Dedemsvaart op het Schoolpad, ter hoogte van de entree vanaf het parkeerterrein achter de Baron, door:

a. het plaatsen van borden E10zb (2h) en E11ze uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst: “ma-za 9.00-18.00 u / en vr 18.00-21.00 u / uitgezonderd feestdagen” en;

b. het aanbrengen van een zonestreep uitgevoerd in blauwe klinkers;

3. het opheffen van de parkeerverboden op het Schoolpad en de Tuinstraat door het verwijderen van bord E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties:

a. het Schoolpad, ter hoogte van de entree vanaf de Tuinstraat;

b. de Tuinstraat, tegenover huisnummer 5;

c. de Tuinstraat, aan beide kanten van de inrit ten behoeve van de bevoorradingsruimte winkels Julianastraat;

d. de Tuinstraat, ter hoogte van huisnummer 1;

4. het opheffen van het éénrichtingsverkeer op het Schoolpad en de Tuinstraat door het verwijderen van borden C2 en C4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende locaties;

a. de aansluiting van het Schoolpad op de Tuinstraat (bord C2)

b. de aansluiting van het Schoolpad op de Tuinstraat (bord C4);

c. de entree van het Schoolpad vanaf het parkeerterrein achter de Baron (bord C2);

d. de Tuinstraat, ter hoogte van de inrit ten behoeve van de bevoorradingsruimte winkels Julianastraat;

5. het formaliseren van de voorrangsregeling op de aansluiting van het parkeerterrein achter de Baron op de Prins Bernhardstraat door middel van het aanleggen van een inritconstructie;

6. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

a. de teamleider van het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden;

b. de teamchef van de politie. Eenheid Oost-Nederland, district IJsselland;

c. de teamleider van het team Buitendienst;

7. dit besluit op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en de Dedemsvaartse Courant bekend te maken.

 

Hardenberg, augustus 2018

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle