Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2018, 45207OverigOntwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Hyde Park’

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Hyde Park’ ter inzage wordt gelegd.

Het planHet beeldkwaliteitsplan ‘Hyde Park’ wordt globaal begrensd door de Van Heuven Goedhartlaan, de Kruisweg en de Kagertocht in Hoofddorp. Dit betreft het huidige kantorenterrein Beukenhorst West waarvoor transformatie van een groot deel van het terrein naar woongebied met voorzieningen wordt voorgestaan. In het beeldkwaliteitsplan staan uitgangspunten voor de beeldkwaliteit voor de bebouwde en de onbebouwde omgeving van het gebied. Het beeldkwaliteitsplan vormt na vaststelling door de raad een directe aanvulling op het Welstandbeleid en is daarmee het kader voor de welstandstoets. Postcode: 2132 HPInzien Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan kunt u inzien op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro. Ook liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -13 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852. De terinzageligging begint op 20 augustus en duurt zes weken.Zienswijze indienenGedurende de termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).