Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SimpelveldStaatscourant 2018, 45166Ruimtelijke plannenConcept wijzigingsplan ‘Verzetstraat 1a te Simpelveld’

Logo Simpelveld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het navolgende ontwerp wijzigingsplan vanaf 15 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt:

Concept wijzigingsplan “Verzetstraat 1a te Simpelveld”. (zaaknummer 101106)

 

Het plan regelt de wijziging van de bestemming ‘Verkeer’ in de bestemming ‘Wonen’ van een strook grond in gebruik en behorende bij het adres Verzetstraat 1a, 6369 CW te Simpelveld.

 

U kunt de stukken inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode NL.IMRO.0965.WPverzetstraat1a-ON01. Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.