Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 45158Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Zuid-Beijerland Zuid en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Locatie Koninginneweg – Dorpsstraat Zuid-Beijerland)

Logo Korendijk

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening alsmede artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend met ingang van donderdag 9 augustus 2018, gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Zuid-Beijerland Zuid, het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om op de percelen aan de Koninginneweg 13 en de Dorpsstraat 115 in Zuid-Beijerland 20 nieuwe vrijstaande woningen te realiseren. De huidige agrarische dienstwoning wordt omgezet naar burgerwoning. Vandaar dat het plangebied 21 woningen betreft. Op deze locatie zijn nu een agrarische bouwstede en een paardenhouderij gevestigd.

Hogere waarden

Het ontwerpbestemmingsplan maakt geluidgevoelige bestemmingen in de vorm van het wonen mogelijk. De geluidsbelasting op die bestemming voldoet niet aan de waarden zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. Het gaat daarbij met name om wegverkeerslawaai van de Koninginneweg op de (twee) nieuwe woningen aan de Koninginneweg in Zuid-Beijerland. Onder voorwaarden is een hogere geluidsbelasting mogelijk. Hiertoe dient het concept ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Zuid-Beijerland Zuid als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPZuidBLZuid2018-ON01, bestaande uit een toelichting met daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart) en beeldkwaliteitsplan, inclusief het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder ligt gedurende de periode van 9 augustus tot en met 19 september 2018 gedurende openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze website en het plan is te vinden op de gemeentelijke website www.korendijk.nl onder de rubriek Organisatie- Lokale regelgeving- Bestemmingsplannen (in procedure).

Indienen van zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Korendijk, postbus 3708, 3265 ZG Piershil, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Zuid-Beijerland Zuid”.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Korendijk, Postbus 3708, 3265 ZG Piershil, onder vermelding “zienswijze vaststelling hogere grenswaarden Woningbouw Zuid-Beijerland Zuid”.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met een van de beleidsmedewerkers Ruimtelijke ordening van de afdeling Dienstverlening tel 140186.

Het indienen van een zienswijze via de mail is niet mogelijk.