Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2018, 44990Ruimtelijke plannenBekendmaking Ontwerp Inpassingsplan Kantoren

Logo Utrecht

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat met ingang van 9 augustus tot 20 september 2018 het ontwerp ‘Inpassingsplan Kantoren’ ter inzage ligt. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Een ieder kan hierop in deze periode een zienswijze kenbaar maken.

Met het ontwerp ‘Inpassingsplan Kantoren’ wordt de volgende stap gezet bij de uitvoering van het regulerende spoor van de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand (PAK). Dit spoor is gericht op reductie van in bestemmingsplannen en beheersverordeningen opgenomen planologische overcapaciteit van bestemmingen die voorzien in nieuwbouw van zelfstandige kantoren (hierna: onbenutte bouwtitels).

In de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027 (TSK) is op basis van het Kantorenmarktonderzoek 2015 per kantorenlocatie beschreven wat de behoefte is aan ten opzichte van de bestaande voorraad toe te voegen kantoorruimte tot en met 2027. Dat is het einde van de planperiode van het inpassingsplan. In de TSK is tevens aangekondigd dat onbenutte bouwtitels door middel van een inpassingsplan zullen worden gereduceerd. Het inpassingsplan zal hier uitvoering aan geven. In 2018 heeft een monitoring van het Kantorenmarktonderzoek 2015 plaatsgevonden.

Zoals in de TSK is aangegeven, zal een inpassingsplan worden vastgesteld voor onbebouwde percelen met onbenutte bouwtitels binnen de navolgende locaties:

Locatie 1: Amersfoort - Hooglanderveen/ Laak 3

Locatie 2: Amersfoort - Podium

Locatie 3: Amersfoort - Stationsgebied

Locatie 4: Bunschoten - Haarbrug Zuid

Locatie 5: De Ronde Venen - Bedrijventerrein Mijdrecht

Locatie 6: De Ronde Venen - Marickenland

Locatie 7: Houten - Centrum

Locatie 8: Houten - Hofstad IVb

Locatie 9: Houten - Loerik VI/ De Koppeling.

Locatie 10: Leusden - Buitenplaats/ De Plantage

Locatie 11: Leusden - Princenhof

Locatie 12: Stichtse Vecht - Planetenbaan & Het Kwadrant

Locatie 13: Utrecht - Leidsche Rijn Papendorp

Locatie 14: Utrecht - Strijkviertel/Rijnvliet

Locatie 15: Veenendaal - De Batterijen

Locatie 16: Veenendaal - Faktorij/ De Vendel

Locatie 17: Woerden - Snellerpoort

Locatie 18: Zeist - Huis ter Heide

Het ontwerpinpassingsplan ‘Kantoren’

Ter uitvoering van de PAK en de TSK en ter voorbereiding van de vaststelling van het inpassingsplan is een ontwerp opgesteld. Het inpassingsplan voorziet in een aanpassing van planregels in verband met het reduceren van onbenutte bouwtitels door toevoeging van een aanvullende bepaling. Een uitzondering vormt de locatie Leusden Buitenplaats/ De Plantage. Voor een deel van deze locatie wordt in het inpassingsplan een nieuwe bestemming vastgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerp ‘Inpassingsplan Kantoren’, inclusief bijlagen, ligt met ingang van donderdag 9 augustus 2018 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 20 september 2018 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van:

- het Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6 te Utrecht

- het gemeentehuis van Amersfoort, Stadhuisplein 1 te Amersfoort

- het gemeentehuis van Bunschoten, Stadsspui 1 te Bunschoten-Spakenburg

- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht

- het gemeentehuis van Houten, Onderdoor 25 te Houten

- het gemeentehuis van Leusden, Fokkerstraat 16 te Leusden

- het gemeentehuis van Nieuwegein, Stadsplein 1 te Nieuwegein

- het gemeentekantoor van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 te Maarssen;

- het stadskantoor van Utrecht, Stadsplateau 1 te Utrecht

- het gemeentehuis van Veenendaal, Raadhuisplein 1 te Veenendaal

- het gemeentehuis van Woerden, de Bleek 10 te Woerden

- het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1 te Zeist

Daarnaast is het ontwerpinpassingsplan ‘Kantoren’ raadpleegbaar op de landelijke site  www.ruimtelijkeplannen.nl . Het plan heeft de ID-code NL.IMRO.9926.IP1606Kantoren-OW01.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.9926.IP1606Kantoren-OW01

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kan iedereen reageren.

Wij verzoeken u uw schriftelijke zienswijze, voorzien van naam en adres, als volgt te adresseren:

Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. mw. M.L. Engelsman, Postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of e-mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpinpassingsplan Kantoren’.

Indien u mondeling uw zienswijze wenst in te dienen kan hiervoor een afspraak worden gemaakt via de contactpersonen die verderop in deze bekendmaking staan vermeld.

Verdere procedure

Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het inpassingsplan. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in december 2018. Vervolgens ligt dit besluit begin 2019 ook weer gedurende een termijn van zes weken ter inzage waarna belanghebbenden beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen indienen. Bij de bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan wordt hierover te zijner tijd meer informatie gegeven. Van het besluit tot vaststelling en de terinzagelegging van het inpassingsplan wordt op dezelfde wijze kennis gegeven als van het ontwerp inpassingsplan.

Informatie

Indien u nadere informatie over de stukken of de procedure wenst, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Domein Leefomgeving op telefoonnummer 030-2589011 of via aanpak_kantorenleegstand@provincie-utrecht.nl.

 

Utrecht 8 augustus 2018