Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 44836OverigVerkeersbesluit

Logo Heerhugowaard

Datum: 26 juli 2018

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het verwijderen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Dolomiet 53

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard 

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van de besluiten van de raad, van 26 september 1995, onder nummer 95-76 en van 22 juni 1999, onder nummer 99-90, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit 

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is het gewenst om aan de Dolomiet 53  het bord E06 (gehandicaptenparkeerplaats) met daaronder het onderbord 511 (onderbord met vermelding van het kenteken van het voertuig waarvoor de parkeerplaats is gereserveerd) te verwijderen.

 

Met het bovenstaande wordt beoogd de gereserveerde parkeerplaats voorbelanghebbende, wonend aan Dolomiet 53 te verwijderen.

 

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd namens de korpschef met een vertegenwoordiger van het regionaal politiekorps Noord-Holland Noord.

 

Belangenafweging (Awb-procedure)

 

Er heeft geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen.

Besluit 

 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om een individuele gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen aan de Dolomiet 53 

De bestaande bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990: Bijlage 1, hoofdstuk E – Parkeren en stilstaan, bord E6 met onderbord OB511 worden verwijderd

 

Mededelingen 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.

 

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: Postbus 390,

1700 AJ Heerhugowaard.

In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  uw telefoonnummer en emailadres

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4.

  de reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing

 • 5.

  de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

 

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

 

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Het Sociaalplein van de gemeente Heerhugowaard, bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 14072 of via e-mail naar hetsociaalplein@heerhugowaard.nl