Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalStaatscourant 2018, 44537Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum Noord’

Logo Roosendaal

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf woensdag 8 augustus 2018, gedurende zes weken ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 juni 2018:

Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Centrum Noord’

NL.IMRO.1674.2093CENTRUMNOORD-0401

 

Gedurende de bovenvermelde termijn van de terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt, alsmede door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal: www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor nadere informatie: team ruimtelijke ontwikkeling, mevrouw P.A. Loos, tel. 14 0165, e-mail p.loos.@roosendaal.nl

  

Roosendaal, 3 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

 

Mr. J.M.L. Niederer, burgemeester.

R.E.C. Kleijnen, secretaris